Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW zobacz aktualne »

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WOŹNIKI

 

Stwierdzenie nieważności  uchwały Nr 271/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki - w całości, jako sprzecznej art. 901" pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).

 

 

 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NPII.4131.1.518.2017 z dnia 28.09.2017 r.Uchwała Nr 271/XXVIII/2017
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 23 sierpnia 2017 r.


w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj. Dz.U z 2016r., poz. 1943 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:


§ 1.

 

Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki, stanowiący załącznik Nr1 do niniejszej uchwały.


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 3.

 

Traci moc Uchwała Nr 261/XXIII/2005 z dnia  28 kwietnia 2008 r. Rady Miejskiej w Woźnikach  w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki.


§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 


 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk GorolZałącznik do Uchwały Nr 271/XXVIII/2017
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 23 sierpnia 2017 r.


Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki


I.       Postanowienia ogólne

§ 1. 


Niniejszy regulamin określa sposób, formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Woźniki znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.


§ 2.

 

Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównywania szans  edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.


§ 3.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, wychowankom i słuchaczom, szkół wymienionych w art. 90b ust.3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r.,poz. 1943 ze zm.)


§ 4.

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

2) stypendium szkolne

3) zasiłek szkolny

§ 5. 


Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia Burmistrz Woźnik w drodze decyzji administracyjnej.II.       Uprawnieni do korzystania ze stypendium szkolnego.


§ 6.

 

Uprawnieni do otrzymania stypendium są:

2) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży – do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

3) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży  upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, - w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, sieroctwa, ciężkiej lub długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinie niepełnej i wielodzietnej, przemocy w rodzinie, alkoholizmowi lub narkomanii.

6) Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia uprawnionego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. 2016r.,poz.930 z póź. zm.)

7) Stypendium szkolne przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

8) Wstrzymuje się przyznaną pomoc materialną. jeżeli:

1. nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych przekracza połowę czasu przeznaczanego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania także uczniowi, który drugi lub kolejny raz uczęszcza do tej samej klasy.

2. uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły.

3. ustały przyczyny uzasadniające przyznanie świadczenia.

9) Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

10) W przypadku ustania przyczyn uzasadniających przyznanie pomocy materialnej rodzice ucznia lub uczeń pełnoletni, obowiązani są zawiadomić w ciągu 7 dni organ wydający decyzję.

11) Należności z tytułu nienależnie pobranej pomocy materialnej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.III.      Sposoby ustalania wysokości stypendium szkolnego


§ 7.

 

Wysokość stypendium szkolnego ustala się :

1) w skali roku  jako sumę kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie z tytułu okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy:

1 . ustala się dwie grupy dochodowe:

- grupa I – dochody miesięczne na członka rodziny mniej niż 150 złotych

- grupa II- dochody miesięczne na członka rodziny 150 złotych nie więcej niż kwota określona w art. 90 d, ust. 7,8,9 ustawy o systemie oświaty.

b) Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej:

- grupa I – do 190 % stypendium w pełnej wysokości.

- grupa II- 180 % stypendium w pełnej wysokości.

2) W przypadku wystąpienia okoliczności takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także jeżeli rodzina jest niepełna wysokość stypendium może być zwiększona do 10% przyznanego stypendium.

3) Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości odbywa się w ramach wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Woźniki oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Woźniki.IV.      formy udzielenia stypendium szkolnego


§ 8.

 

Pomoc materialna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum może być przyznana w formie:

1) . całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, obejmuje w szczególności pokrycie kosztów:

1. wyrównawczych zajęć edukacyjnych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych oraz innych  wynikających z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2. udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w szczególności: nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowe(informatyczne), zajęcia sportowe.

3. udziału w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzea, wycieczki szkolne krajoznawcze, wyjazd na „ zieloną szkołę”, wyjazdy na basen( zaświadczenie ze szkoły potwierdzające poniesienie wydatku podpisane przez dyrektora szkoły).

2.  Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

1) Książek, w tym m.in. podręczniki, ćwiczenia szkolne odpowiednio do klasy do której uczęszcza uczeń w danym roku szkolnym, lektury szkolne, książki o charakterze edukacyjnym, prasa edukacyjna, ksiązki do nauki języków obcych.

2) Pomocy dydaktycznych ( m.in. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice np. matematyczne, mapy, globusy, mikroskopy, instrumenty szkolne tj. cymbałki, flet, trójkąty, talerze itp.)- 1 szuka na cały rok szkolny na dziecko

3) Artykułów szkolno-papierniczych ( np. zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, nożyczki, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, plastelina , modelina , piórnik – w dowolnej ilości.

4) Tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie  zmienne ( 1 szuka na cały rok szkolny na dziecko).

5) Stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego- maksymalnie 2 szt. na rok szkolny ( po 1 szt. na semestr na 1 dziecko), tj.:

- kostium gimnastyczny lub koszulka sportowa i spodenki sportowe

- dres lub spodnie sportowe i bluza sportowa

- obuwie sportowe typu adidasy, tenisówki i trampki

- halówki lub obuwie zmienne (np. kapcie do chodzenia po szkole),

- Stroju na basen ( kostium kąpielowy lub kąpielówki , klapki basenowe, czepek gumowy, okulary pływackie)

6) Stroju galowego na akademie szkolne ( białej bluzki wizytowej i spódnicy wizytowej, koszuli wizytowej i spodni wizytowych)- 1 szt. na rok szkolny.

7) Mundura/mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę (wymagane zaświadczenie ze szkoły)- 1 szt. na rok szkolny

8) Stroju wymaganego na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych ( zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem ze szkoły lub pracodawcy)- 2 szt. na rok szkolny ( po 1 szt. na semestr na 1 dziecko).

9) Komputera stacjonarnego ( zakupionego w komplecie lub w częściach), , laptopa, notebooka, tabletu,  oprogramowania systemowego, monitora, drukarki, skanera – 1 sztuka na rodzinę na rok szkolny

( dostarczone oryginały faktur zostaną rozliczone  w okresie na który przyznano stypendium)

10) Klawiatury, myszy, mikrofon, słuchawek, głośników, nośników danych tj. pendriva, dysku zewnętrznego-1 sztuka na rodzinę na rok szkolny.

11) Tuszy, tonerów do drukarek, papieru do drukarek.

12) Komputerowych programów multimedialnych i edukacyjnych, multimedialnych kursów językowych, kast video, płyt CD i DVD.

13) Biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko -1 sztuka na rodzinę na rok szkolny.

14) Okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze ( faktura wystawiona na rodzica z adnotacją jakiego dziecka dotyczy)- 1 sztuka na dziecko na rok szkolny.

15) Instrumenty muzyczne w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczne ( poparte odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez instytucję organizującą naukę gry na instrumencie)- 1 sztuka na dziecko na rok szkolny.

16) Pokrycie kosztów abonamentu internetowego w okresie wrzesień-czerwiec ( pod warunkiem , że nie jest odliczony w zestawieniu rocznym PIT).

3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnajzlanych oraz słuchaczom kolegiów , obejmuje pokrycie kosztów:

1) opłaty za czesne, koszt dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej w transporcie lądowym - szynowym i kołowym imienne bilety miesięczne, opłata za zakwaterowanie w bursie lub internacie-za okres w którym realizowana jest nauka.


V.       Tryb i sposób udzielenia stypendium szkolnego:


§ 9.

 

Osoby ubiegające się o przyznawanie stypendium szkolnego składają stosowny wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woźnikach.

2. Wniosek powinien  należycie dokumentować sytuację materialną ucznia,

1) wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu, o którym mowa w ust. 1

3. Stypendium szkolne będzie realizowane poprzez:

1) refundację wcześniej  zapłaconych przez wnioskodawcę  oryginałów faktur i rachunków,

2) regulowania rachunków lub faktur bezpośrednio dostawcy towarów lub usług,

3) W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Woźnikach.

4. Stypendium szkolne jest przyznane  na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych- na okres  nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

5. Stypendium szkolne wypłacane jest w sposób i w terminach określonych decyzja administracyjną.

6. Świadczenia rzeczowe i pieniężne będą realizowane w następujących formach:

1) wypłaty czekiem w kasie Banku Spółdzielczego w Woźnikach  lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy,

2) przelewem na rachunek bankowy  wskazany w decyzji podmiotu świadczącego na rzecz wnioskodawcy usługę w formie zajęć edukacyjnych , których mowa w § 8 ust 1 pkt 1,2,3,4

3) opłacenie przez Gminę wszelkich lub niektórych kosztów związanych z udziałem w „Zielonej szkole” ucznia uprawnionego do otrzymania pomocy materialnej w tej formie.

4) przelewem na rachunek bankowy szkoły realizującej zakup podręczników szkolnych na rzecz wnioskodawcy,

5) pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów dojazdu, o których mowa w § 8 ust.3 pkt 1 udzielona jest w formie pieniężnej na podstawie  imiennych biletów miesięcznych, pomoc materialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w formie poszerzającej wiedze i umiejętności udzielna będzie wyłącznie na podstawie faktur rachunków wskazujących imiennie nabywcę , którym będzie uczeń lub opiekun prawny.VI.       Tryb i sposób udzielenia zasiłku szkolnego:


§ 10. 


Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek osób ubiegających się lub z urzędu, jeżeli przemawiają za tym znane Burmistrzowi okoliczności związane z zaistnieniem  zdarzenia losowego.

1. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu, o którym mowa w ust. 1

2. W przypadku zdarzeń losowych, w szczególności: pożaru, powodzi, wypadku-zasiłek szkolny przyznaje się w formie pomocy rzeczowej poprzez zakup niezbędnych podręczników , przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, obuwia zmiennego.


§ 11.

 

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

1. rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia.

2. dyrektora szkoły wymienionej w art. 90b ust 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, do której uczęszcza uczeń.

3. zasiłek szkolny może być przyznany z urzędu.


§ 12.

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest:

1) złożenie wniosku o przyznanie zasiłku wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów i wysokości świadczeń pomocy społecznej. Oświadczenia składa się pod rygorem  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2) Złożenie dokumentów potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.


§ 13.

 

W razie zdarzeń losowych  takich jak np. pożar, powódź, obejmujących swoim zasięgiem część terenu gminy, Burmistrz Woźnik przeprowadza z urzędu postępowanie wyjaśniające  w celu ustalenia , czy na terenie objętym klęską żywiołową zamieszkują uczniowie dotknięci jej skutkami.

2. Jeżeli w wyniku postępowania , o którym mowa w ust 1 stwierdzi się dotknięcie skutkami żywiołowymi uczniów, Burmistrz Woźnik niezwłocznie wydaje z urzędu decyzję o udzieleniu zasiłku w określonej formie.


§ 14.

 

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia  uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


§ 15.

 

Zasiłek szkolny przyznaje lub odmawia Burmistrz  Woźnik w drodze decyzji administracyjnej.


§ 16. 


Świadczenie pieniężne udziela się poprzez przelew na rachunek bankowy lub czekiem realizowanym w kasie Banku Spółdzielczego w Woźnikach.


Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2017 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 309
29 września 2017 09:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [rozstrzygniecie_nadzorcze_z_dnia_28092017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 września 2017 09:22 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2017 10:47 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_regulaminu__wniosek_o_przyznanie_zasilku_szkolnego. pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl