Zbycie/Sprzedaż - archiwum

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK

zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej jako:


działka nr 203 k. m. 4 Psary,obręb Babienica o powierzchni 0.5100ha

zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00038099/6 Sądu Rejonowego w Lublińcu.


Cena wywoławcza nieruchomości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 0/100)

Wysokość wadium: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 0/100)

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Nieruchomość będąca przedmiotem wyceny położona jest w miejscowości Psary, w strefie peryferyjnej miejscowości, dostępność komunikacyjna przeciętna, brak uzbrojenia. W sąsiedztwie nieużytki i tereny rolne. Nieruchomość gruntowa położona na wyrobiskach wapieni, eksploatowanych sporadycznie, złoża nieudokumentowane. W okresie od kiedy zaniechano eksploatacji, na działce powstało nielegalne wysypisko odpadów komunalnych. Po stronie zachodniej do terenu w/w działki przylega droga gruntowa, w niedalekim sąsiedztwie droga o nawierzchni ulepszonej. Teren nieruchomości w kształcie prostokąta, w znaczącej części obszaru teren pofalowany, porośnięty dziko rosnącymi drzewami i krzewami.

Przeznaczenie terenu: działka nr 203 położona jest poza granicami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta i gminy Woźniki, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 73/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka oznaczono jako tereny rolnicze (R).

Niniejszy przetarg jest ograniczony do osób, które są uprawnione do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.).

Uzasadnienie ograniczenia przetargu dla rolników indywidualnych: zgodnie z definicją,  o której mowa w art. 2 w/w ustawy, nieruchomość objęta przetargiem, stanowi nieruchomość rolną,
a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podst. art. 43. ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174  ze zm.)

 

Przetarg odbędzie się dnia 1 lipca 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach (pok. nr 22) o godz. 12:00.


Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne.

 

Warunki udziału w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium powinno wpłynąć na poniższe konto Urzędu najpóźniej w dniu25.06.2019 r.:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr:

80 8279 1023 0200 0130 2002 0003 - w tytule:

„wadium- działka nr 203 k. m. 4 Psary, obręb Babienica”


W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które pisemnie najpóźniej do dnia 25.06.2019 r. zgłoszą w Urzędzie Miejskim w Woźnikach uczestnictwo w przetargu dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty (w przypadku rolników indywidualnych, potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 w/w ustawy) i wpłacą wadium na konto Urzędu najpóźniej w dniu 25.06.2019 r.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni powinni załączyć następujące dokumenty:

  1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego, którego łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha (wraz ze wskazaniem łącznej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa) – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne;

  2. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

  3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.);

  4. potwierdzenie wniesienia wadium;

  5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

  6. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu i nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie ustalonej w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach w dniu 27.06.2019 r. do godz. 14.00.

Osoby posiadające zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu, wyrażoną w formie decyzji, w miejsce dokumentów określonych w podpkt. 1-3, powinny złożyć przedmiotową decyzję.

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Woźnik może odwołać przetarg w tej samej formie co ogłoszenie o przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone przelewem na konto nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

Przetarg ustny ograniczony przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty sporządzenia umowy kupna-sprzedaży ponosi nabywca.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna wpłynąć na konto Gminy Woźniki najpóźniej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

W dniu 22.05.2019 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Woźnikach ul. Rynek 11, w godzinach 730- 16°° (pon. – wt.), 730- 1700 (śr.), 730- 1530  (czw.), 730- 1300   (pt.) lub telefonicznie pod numerem: 34/366-99-21.

 

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Woźnikach przy ul.  Rynek 11, 42-289 Woźniki.Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Woźnikach jest Pani Daria Nowaczyk-Biegisz, e-mail:  urzad@wozniki.pl .

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury przetargowej, na podstawie art. 6 ust.1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Miejski w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia Urzędowi Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres związany z procedurą przetargową oraz po jej ustaniu przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów, jednak nie dłużej niż wskazują na to przepisy instrukcji kancelaryjnej. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie papierowej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.

 

Woźniki, dnia 30.05.2019 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Bartos - Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2019 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 80
30 maja 2019 08:46 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_przetargu_z_dnia_30052019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 maja 2019 08:46 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany