Zbycie/Sprzedaż - archiwum

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK

zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej jako:

działka nr 946/108 k. m. 11, obręb Woźniki o powierzchni  0.0276ha.


Cena wywoławcza nieruchomości: 9 615,00 zł

Wysokość wadium: 1 000,00 zł

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat (23%).

Działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, w kształcie pięciokąta. Teren działki płaski. W sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkalnej.

Lokalizacja: Woźniki, ul. Ligonia – strefa pośrednia miasta.

Uzbrojenie częściowe, w ul. Ligonia energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja miejska, droga o nawierzchni ulepszonej.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży zapisana jest w KW CZ1L/00036161/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 234/XXI/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. przedmiotowa działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: MN - zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium powinno wpłynąć na poniższe konto Urzędu najpóźniej w dniu06.05.2019 r.:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr:

80 8279 1023 0200 0130 2002 0003 - w tytule:

„wadium- działka nr 946/108 k. m. 11, obręb Woźniki”


Przetarg odbędzie się dnia 09.05.2019 r. w sali posiedzeń tut. Urzędu


(pok. nr 22 na piętrze) o godz. 10:00.

 

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

-     dowód wpłaty wadium,

-         w przypadku osoby fizycznej (w tym prowadzącej działalność gospodarczą) – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

-         w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Woźnik może odwołać przetarg w tej samej formie co ogłoszenie o przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone przelewem na konto nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty sporządzenia umowy kupna-sprzedaży ponosi nabywca.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna wpłynąć na konto Gminy Woźniki najpóźniej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

W dniu 22.03.2019 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Woźnikach ul. Rynek 11, w godzinach 730-16°° (pon. –wt.), 730- 1700 (śr.), 730- 1530  (czw.), 730- 1300  (pt.) lub telefonicznie pod numerem: 34/366-99-21.

 

 

 

Woźniki, 08.04.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Bartos - Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2019 15:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 116
08 kwietnia 2019 15:46 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [ogloszenie__sprzedaz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2019 15:45 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany