Zbycie/Sprzedaż - archiwum

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  

            Burmistrz Woźnik informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego obejmującego następującą nieruchomość:

 

  • działka nr 186a k. m. 4-2, obręb Lubsza o powierzchni 2.5280 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00052445/1 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiąca pastwiska: PsV – 2.5280 ha. Działka nr 186a położona jest poza granicami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta i gminy Woźniki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 73/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka oznaczono jako tereny trwałych użytków zielonych (ZN), część działki znajduje się w terenie osuwisk oraz zagrożeń ruchami masowymi ziemi. W sąsiedztwie przedmiotowej działki znajdują się tereny rolne. Działka jest nieuzbrojona położona w strefie peryferyjnej miejscowości Lubsza, dojazd do działki drogą polną, w niedalekim sąsiedztwie droga o nawierzchni ulepszonej, dostępność komunikacyjna dobra.

    Cena wywoławcza nieruchomości: 55 500 zł

     

     

Niniejszy przetarg jest ograniczony do osób, które są uprawnione do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.).

 

Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podst. art. 43. ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221  z późn. zm.)

 

Wykaz zostanie wywieszony przez okres 21 dni tj. od dnia 04.09.2018 r. do dnia 25.09.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach, na stronie internetowej Urzędu tj. www.bip.wozniki.pl oraz stronie głównej www.wozniki.pl , w gazetce lokalnej Wiadomości Ziemi Woźnickiej. 

Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w tygodniku „Gwarek”.

 

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 16.10.2018 r.

 

Bliższe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach, ul. Rynek 11, pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem: (34) 36-69-921.

 

 

Woźniki, dn. 04.09.2018 r.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Bartos - Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2018 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 202
04 września 2018 11:09 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_z_dnia_4092018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2018 11:09 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany