Zbycie/Sprzedaż - archiwum

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Gminy Woźniki oznaczonych jako:


Lp.

Oznaczenie nieruchomości według

Pow. [ha]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie miejscowym

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium [zł]

Księgi wieczystej

Katastru nieruchomości

1.

Prowadzona przez Sąd Rejonowy

w Lublińcu księga wieczysta nr CZ1L/00035605/6

dz. nr 583/42

k.m. 2

obręb Woźniki

0.0889

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren działki płaski.

W sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej.

Działka w kształcie prostokąta.

Brak uzbrojenia, duża odległość do sieci uzbrojenia.

MN-

Zabudowa mieszkalna jednorodzinna

(Uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 404/XXXVIII/2010 z dnia 29.03.2010 r.)

38.100,00

3.810,00

2.

Prowadzona przez Sąd Rejonowy

w Lublińcu księga wieczysta nr  CZ1L/00035605/6

dz. nr 584/42

 

k.m. 2

 

obręb Woźniki

0.0895

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren działki płaski.

W sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej.

Działka w kształcie prostokąta.

Brak uzbrojenia, duża odległość do sieci uzbrojenia.

MN-

Zabudowa mieszkalna jednorodzinna

(Uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 404/XXXVIII/2010 z dnia 29.03.2010 r.)

40.500,00

4.050,00

3.

Prowadzone przez Sąd Rejonowy

w Lublińcu księgi wieczyste nr:

CZ1L/00002802/7 oraz

CZ1L/00041252/1

 

dz. nr 22/13 i 22/12

 

k.m.

232-244

 

obręb Dyrdy

 

0.1041

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, teren działki płaski.

W sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny dotychczas użytkowane jako rolnicze. Kształt działki zbliżony do prostokąta, porośnięta jest dziko rosnącymi drzewami i krzewami.

Brak uzbrojenia, duża odległość do sieci uzbrojenia.

U-

usługi-handel, rzemiosło, gastronomia

 

(Uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 234/XXI/2004 z dnia 30.12.2004 r.)

45.100,00

4.510,00

4.

Prowadzona przez Sąd Rejonowy

w Lublińcu księga wieczysta nr CZ1L/00002802/7

dz. nr 22/14

 

k.m.

232-244

 

obręb Dyrdy

0.0594

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, teren działki płaski.

W sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkalnej oraz tereny dotychczas użytkowane jako rolnicze. Kształt działki zbliżony do prostokąta.

Brak uzbrojenia, duża odległość do sieci uzbrojenia

U-

usługi-handel, rzemiosło, gastronomia

 

(Uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 234/XXI/2004 z dnia 30.12.2004 r.)

25.700,00

2.570,00

5.

Prowadzona przez Sąd Rejonowy

w Lublińcu księga wieczysta nr CZ1L/00002802/7

dz. nr 22/15

 

k.m.

232-244

 

obręb Dyrdy

0.0739

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, teren działki płaski.

W sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkalnej oraz tereny dotychczas użytkowane jako rolnicze. Kształt działki zbliżony do prostokąta.

Brak uzbrojenia, duża odległość do sieci uzbrojenia

KP-

Parkingi

 

(Uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 234/XXI/2004 z dnia 30.12.2004 r.)

30.500,00

3.050,00

6.

Prowadzona przez Sąd Rejonowy

w Lublińcu księga wieczysta nr CZ1L/00037328/4

dz. nr 764/87

 

k.m. 3

 

obręb Lubsza

0.4600

Nieruchomość gruntowa położona w odległym sąsiedztwie miejscowości Lubsza, dostępność komunikacyjna przeciętna.

Otoczenie dobre, w sąsiedztwie tereny rolne.

Działka stanowi grunt rolny: RIIIb.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

zgodnie ze Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki, (Uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach nr 73/VIII/2015 z dnia 25.06.2015 r.) teren leży na obszarze oznaczonym jako R (tereny rolnicze). Dodatkowo działka znajduje się na obszarze, na którym dopuszcza się rozmieszczenie elektrowni wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 KW.

19.600,00

1.960,00

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium powinno wpłynąć na poniższe konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach najpóźniej w dniu 15 stycznia 2018 r.:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr

80 8279 1023 0200 0130 2002 0003.

W tytule przelewu należy wpisać słowo „wadium”, numer działki, k.m. i obręb oraz imię i nazwisko osób przystępujących do przetargu.


Przetargi odbędą się dnia 18 stycznia 2018 r. w Sali Ślubów tut. Urzędu (pok. nr 11 na parterze):

1) Dz. nr 583/42 k.m. 2 obręb Woźniki- godz. 10:00,

2) Dz. nr 584/42 k.m. 2 obręb Woźniki- godz. 10:30,

3) Dz. nr 22/13 i 22/12 k.m. 232-244 obręb Dyrdy- godz. 11:00,

4) Dz. nr 22/14 k.m. 232-244 obręb Dyrdy- godz. 11:30,

5) Dz. nr 22/15 k.m. 232-244 obręb Dyrdy- godz. 12:00,

6) Dz. nr 764/87 k.m. 3 obręb Lubsza- godz. 12:30.


Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium,
  • w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 


W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Woźnik może odwołać przetarg w tej samej formie co ogłoszenie o przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone przelewem na konto nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony zostanie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty sporządzenia umowy kupna-sprzedaży ponosi nabywca.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna wpłynąć na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach najpóźniej na dwa dni przed terminem zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

W dniu 23.11.2017 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Woźnikach ul. Rynek 11, w godzinach 8°°- 16°° (pon.), 730- 1530 (wt.-czw.), 700- 1500  (pt.) lub telefonicznie pod numerem: (34) 366-99-09.

 

Woźniki, 12 grudnia 2017 r.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Kurek - Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2017 08:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 302
12 grudnia 2017 08:16 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_przetargu_z_dnia_12122017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 08:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany