Obwieszczenia, Postanowienia, Zawiadomienia, Decyzje - archiwum

OBWIESZCZENIE Nr NG.6220.5.26.2018 z dnia 3 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

Nr NG.6220.5.26.2018 z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

Burmistrz Woźnik, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),  podaje do publicznej wiadomości, iż:

 

1. W dniu 3 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja nr NG.6220.5.25.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego  na budowie farmy fotowoltaicznej "Woźniki I" w miejscowości Woźniki, przy ul. Czarny Las.

 

2. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte  w dniu 04.12.2018 r. na wniosek Inwestora.    

        

3. Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach, ul. Rynek 11, w referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój nr 12, w godzinach pon., wt. 730-1600; śr. 730-1700, czw. 730-1530 pt. 730-1300.

 

4. Obwieszczenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Woźnikach, na sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Czarny Las oraz na stronie internetowej www.bip.wozniki.pl  .

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Cieluch - Kierownik Referatu Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2019 10:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 124
08 kwietnia 2019 10:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany