Obwieszczenia, Postanowienia, Zawiadomienia, Decyzje - archiwum

P O S T A N O W I E N I E NG.6220.5.23.2018 z dnia 28.02.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Woźniki I" o mocy do 1MW, w miejscowości Czarny Las, gmina Woźniki

Woźniki, dnia  28.02.2019 r.

 

NG.6220.5.23.2018

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z poźn. zm.),  w związku z art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku inwestora Energy Solar 12 Sp. z o.o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  farmy fotowoltaicznej "Woźniki I" o mocy do 1MW, w miejscowości Czarny Las, gmina Woźniki, na działce nr 118/2, karta mapy 223-23, obręb Czarny Las.

 

p o s t a n a w i a m

odstąpić od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.


U Z A S A D N I E N I E

 

             W dniu 04.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku inwestora Energy Solar 14 Sp. z o.o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  farmy fotowoltaicznej "Woźniki I" o mocy do 1MW, w miejscowości Czarny Las, gmina Woźniki, na działce nr 118/2, karta mapy 223-23, obręb Czarny Las.

            W myśl § 3 ust. 1 pkt 52  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4220.590.2018.AS5.2, z dnia 17 stycznia 2019r. r. /data  wpływu: 18.01.2019r./, jak również w myśl art. 64 ust.1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, uzyskano opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-ZNS-523-26/18, z dnia 21 grudnia 2018 r. /data wpływu: 28.12.2018 r./, oraz w myśl  art. 64 ust.1 pkt 4 cytowanej ustawy, uzyskano opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.ZZŚ.5.435.524.2018.AC, z dnia 21.02.2019 r. /data wpływu:25.02.2019 r./.

Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

            Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej, której celem będzie produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego i wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej (planowo do lokalnego operatora energetycznego).        Maksymalna moc elektryczna farmy została określona na 1MW, całkowita powierzchnia zajęta pod elektrownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie maksymalnie wynosiła 2,3 ha. Planowana instalacja składać będzie się z elementów funkcjonalnych takich jak: jednostka wytwórcza (ogniwa fotowoltaiczne o mocy jednostkowej od 200 do 450 W każdy w ilości do 5 000szt.), konstrukcja wsporcza (stelaże mocowane bezpośrednio na gruncie, umożliwiające stały montaż paneli fotowoltaicznych), aparatura energetyczna (urządzenia umożliwiające odbiór, konwersję i dalszy przesył wytworzonej energii elektrycznej), przewody elektryczne (nisko- i średnionapięciowe przewody umożliwiające połączenie ze sobą wszystkich elementów farmy), infrastruktura towarzysząca (ogrodzenie, droga wewnętrzna, plac manewrowy, systemy monitoringu).

            Lokalizacja inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz zdrowia publicznego mieszkańców okolicznych budynków. Praca farmy fotowoltaicznej nie będzie przekraczała dopuszczalnych parametrów emisji hałasu, wibracji.

Przedmiotowa działka częściowo ujęta została w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Część działki nr 118/2, k. m. 223-23, obręb Czarny Las, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 234/XXI/2004, z dnia 30 grudnia 2004r., leży na terenie oznaczonym jako MNR (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa) oraz KDP-L (droga powiatowa – lokalna). Natomiast dla pozostałego fragmentu w/w działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki", zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 73/VIII/2015, z dnia 25 czerwca 2015 r. przedmiotowy teren leży na obszarze oznaczonym jako R (tereny rolnicze) oraz KDL (teren drogi publicznej klasy lokalnej)

            W omawianym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.1 cytowanej w treści niniejszego postanowienia ustawy a w szczególności:

 

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem;

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnej proporcji – niewielka skala przedsięwzięcia, która będzie miała charakter lokalny, ograniczony do terenu przedmiotowej działki.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych – przewidywany pobór wody demineralizowanej w ilości maksymalniej 4 m³/MW mocy zainstalowanej/rok (czynności związane z obsługą inwestycji – mycie paneli słonecznych)

d) emisji i występowania innych uciążliwości –w  czasie budowy farmy fotowoltaicznej głównym emitorem hałasu oraz wibracji będą pracujące maszyny i urządzenia budowlane. Rzeczywisty poziom hałasu może dochodzić do 90-105 bB(A). Uciążliwość hałasu będzie miała charakter punktowy i krótkotrwały. Ze względu na skupienie prac na małym obszarze, uciążliwość prac ogranicza się tylko do najbliższego sąsiedztwa miejsca przedmiotowej inwestycji.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii – do budowy farmy fotowoltaicznej wybrane zostaną materiały i technologie dopuszczone do użycia normami, trwałe, bezpieczne, nie powodujące negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne na etapie realizacji i eksploatacji gotowego obiektu. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie niesie za sobą zagrożenia wystąpienia poważnej awarii. Farma fotowoltaiczna będzie obiektem prostym w konstrukcji i obsłudze.

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania.

a) obszary wodno-błotne oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych oraz na innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży – planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wybrzeży.

c) obszary górskie i leśne – planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach górskich oraz leśnych.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód  śródlądowych – planowane przedsięwzięcie nie przebiega przez obszary objęte ochroną  w tym przez strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody –  przedsięwzięcie nie jest realizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone –  przedsięwzięcie nie będzie realizowane  na obszarach o przekroczonych standardach jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

–przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia – teren przedsięwzięcia jest terenem niezamieszkałym, najbliższa istniejąca zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest 25m od ogrodzenia planowanej farmy fotowoltaicznej

i) obszary przylegające do jezior – planowane przedsięwzięcie nie przebiega przez obszary przylegające do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej –  w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia  brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania  - obszaru geograficznego i liczby ludności  na którą przedsięwzięcie może oddziaływać – przewiduje się niewielki zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięca

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze – planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie
oddziaływać transgranicznie na środowisko.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej –  niewielki zasięg oddziaływania którym nie jest objęta żadna zabudowa mieszkaniowa.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania –  oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie niewielkie         

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – wszelkie uciężliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem robót budowlanych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały, spowodowany pracą pojazdów / narzędzi budowlanych.

 

            Biorąc powyższe informacje pod uwagę, a także kryteria określone w art. 63 ust.1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jak również posiadaną przez tut. Organ wiedzę o rodzaju, skali i charakterze planowanego przedsięwzięcia uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Pouczenie

            Zgodnie z art. 142 Kodeksu Postępowania Administracyjnego na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie,  strona może zaskarżyć postanowienie w odwołaniu od decyzji

 

 

 

Otrzymują:

1. Energy Solar 14 Sp. z o.o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa,

2. Starosta Lubliniecki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec,

3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Miarki 18, 43-190 Mikołów,

4. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 KPA – niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Woźnikach (www.bip.wozniki.pl )

5. A/a.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2019 10:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 149
01 marca 2019 10:17 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany