Obwieszczenia, Postanowienia, Zawiadomienia, Decyzje - archiwum

Z A W I A D O M I E N I E Nr GR 6220.10.38.2011 z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Woźniki ,  03 kwiecień  2018r.

 

Nr GR 6220.10.38.2011

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym , na podstawie   art.10 § 1 , ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r .Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.23 ), informuję Strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji  w sprawie umorzenia postępowania  o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji polegającej   na  budowie  elektrowni wiatrowej o mocy  1500kW w Psarach na działce nr 132/9 , k.m. 1 obręb Psary.

 

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie  Miejskim w Woźnikach  w referacie Gospodarki Gruntami , Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Rynek 11 pok. Nr 14.

 

Jednocześnie informuję , że wszystkie uwagi odnośnie rozpatrywanej sprawy należy wnosić w terminie 3 dni od daty publicznego ogłoszenia  niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Micro-Trans Damian Czaja Psary ul. Szkolna 26 , 42-287 Lubsza;

2. Pan  ;

3. BIP Gminy Woźniki ;

4. Strony postępowania  administracyjnego poprzez podanie do publicznej wiadomości

5. aa

 

 

 
 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Cieluch - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2018 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 259
03 kwietnia 2018 12:22 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany