Obwieszczenia, Postanowienia, Zawiadomienia, Decyzje - archiwum

O B W I E S Z C Z E N I E Nr GR.6220.3.23.2017 z dnia 6.03.2018 dot. złożonego dokumentu pn. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory dla bydła opasowego o obsadzie 59 DJP w miejscowości Babienica przy ulicy Zielonej

Woźniki, dn. 06.03.2018 r.

 

GR.6220.3.23.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Działając na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1 pkt 1-8,  w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405),

 

podaje do publicznej wiadomości,

 

            że w dniu 22.02.2018 r. został złożony dokument pn. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory dla bydła opasowego o obsadzie 59 DJP w miejscowości Babienica przy ulicy Zielonej.

            Z niezbędną dokumentacją sprawy (m.in. z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko) można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Woźnikach, w Referacie Gospodarki Gruntami Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w pokoju nr 12, w godzinach pracy Urzędu, w 30 dniowym terminie tj.
od dnia 07.03.2018 r. do dnia 05.04.2018 r.

            Ponadto zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości wnoszenia uwag
i wniosków w wyżej podanym terminie w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Woźnikach
ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres urzad@wozniki.pl .  Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, zgodnie z art. 35 w/w ustawy będą pozostawione bez rozpatrzenia. Natomiast uwagi lub wnioski złożone w wyznaczonym terminie zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Woźnik przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu  wymagającym udziału społeczeństwa.

            Organem administracji właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Woźnik, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

            Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 28.04.2017 r. na wniosek Inwestora.

            Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz obowiązek przedłożenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony postanowieniem Burmistrza Woźnik
nr GR.6220.3.19.2017 z dnia 17.07.2017 r. po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu.

           

            Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w Woźnikach (www.bip.wozniki.pl )

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu /parter/ oraz w pobliżu planowanej inwestycji
tj. Babienica.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2018 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 220
06 marca 2018 12:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_z_dnia_3062018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2018 12:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany