Obwieszczenia, Postanowienia, Zawiadomienia, Decyzje - archiwum

O B W I E S Z C Z E N I E o podjęciu czynności w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr GR 6220.10.34.2011 z dnia 14.02.2018

 Woźniki , 14 luty 2018r.

 

Nr GR 6220.10.34.2011

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E


o podjęciu czynności w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 

 Zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji  o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach  oddziaływania an środowisko (t.j. Dz. U z 2016r. poz.353 ze zm.) , w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U  z 2016r. poz.23 ze zm.)


zawiadamia się


o wydaniu postanowienia Nr GR 6220.10.33.2011 z dnia 14.02.2018r o podjęciu postępowania  w sprawie  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1500 kW na działce nr 132/9.


Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo czynnego udziału  w każdym stadium postępowania , w tym  przeglądanie akt , uzyskiwanie wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

  

Z dokumentami  sprawy oraz wydanym postanowieniem  można zapoznać się w Urzędzie  Miejskim w Woźnikach ul. Rynek 11 pok.14, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Cieluch - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2018 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 238
15 lutego 2018 14:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany