Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - ROK 2018 zobacz aktualne »

UCHWAŁA Nr 321/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 285/XXII/2013 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz.Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 797 z dnia 02.02.2018

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=751013

Traci moc zgodnie z Uchwałą nr 335/XXXVI/2018 z dnia 27.03.2018 r.


Uchwała Nr 321/XXXIV/2018
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 stycznia 2018 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 285/XXII/2013 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic i  siedzib obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 12§2 w związku z art. 186§1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.– Kodeks Wyborczy (Dz.U z 2017 r. poz.15 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Woźnik, Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:


§ 1.

 

Zmienić uchwałę Nr 285/XXII/2013 w sprawie podziału Miasta i Gminy na obwody głosowania i ustalenie ich  numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych w ten sposób, że załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2.

 

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.


§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2018 11:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 195
10 kwietnia 2018 09:18 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2018 10:00 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lutego 2018 11:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_321xxxiv2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl