Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2016-2023

UCHWAŁA Nr 204/XXI/2016 Rady Miejskiej W Woźnikach z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 134/XIV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2016-2023

Uchwała Nr 204/XXI/2016

Rady Miejskiej W Woźnikach

z dnia 21 listopada 2016 roku.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 134/XIV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2016-2023

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) art. 226-228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr 134/XIV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2016-2023 wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki otrzymuje

brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje

brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2016 12:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 400
28 listopada 2016 12:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__objasnienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2016 12:20 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__przedsiewziecia_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2016 12:20 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::