Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2016-2023 zobacz archiwum »

ZARZĄDZENIE Nr KR 120.13.2016 Burmistrza Woźnik z dnia 08.02.2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 134/XVI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2016-2023

ZARZĄDZENIE Nr KR 120.13.2016

Burmistrza Woźnik

z dnia 08.02.2016 roku.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 134/XVI/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2016-2023

 

 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) art. 226-228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr 134/XIV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki otrzymuje brzmienie

zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2016 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 461
15 lutego 2016 14:11 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2016 14:11 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2016 14:10 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120132016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl