REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

ZARZĄDZENIE NR KR 120.117.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie : upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Woźnikach do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym

ZARZĄDZENIE  NR KR 120.117.2015

Burmistrza Woźnik

z dnia 12 sierpnia 2015r.


w sprawie : upoważnienia  pracownika Urzędu Miejskiego w Woźnikach do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym.


Na podstawie  art.33 ust 1. ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 e §1 ustawy z dnia 5 listopada 2011r. Kodeks Wyborczy( Dz. U.z 2011r. Nr 21 poz.112 z późniejszymi zmianami) oraz  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 22 stycznia 2015r.w sprawie odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę  do urzędu gminy przed dniem glosowania ( Dz. U z 2015r. poz.119)i rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 22 stycznia 2015r.w sprawie sposobu prowadzenia aktualizacji wykazu pakietów wyborczych(Dz. U. z 2015r. poz.120)


zarządzam co następuje:


§ 1.


1) Upoważniam pracownika Urzędu Miejskiego w Woźnikach - Panią Katarzynę Fiuk do prowadzenia wszelkich czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców wpisanych do rejestru wyborców Gminy Woźniki, w Referendum Ogólnokrajowym , zarządzonym na dzień 6 września 2015r.


2) Zakres upoważnienia , o którym mowa w ust.1 obejmuje:

1. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego;

2. rozpoznanie , na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów czy zgłoszenie , o którym  mowa w pkt 1 nie  posiada wad i czy zostało złożone w terminie;

3. występowanie do wyborcy z wezwaniem usunięcia  wad w zgłoszeniu wniosku, o którym  mowa w pkt 2;

4. występowanie o umieszczenie :

a) wyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, w spisie  wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej do celów głosowania korespondencyjnego;

b) informacji o wysłaniu pakietu wyborczego w rubryce spisu wyborców „uwagi” odpowiadającej pozycji , pod którą umieszczono nazwisko wyborczy niepełnosprawnego, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego;

5. przygotowanie i doręczanie wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania      korespondencyjnego  pakietu wyborczego;

6. przekazanie doręczonych pakietów, o których mowa w pkt 5 obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej do celów głosowania korespondencyjnego;

7. prowadzenie oraz aktualizacja pakietów wyborczych;

8. odbieranie oraz przechowywanie kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania.

 

§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 


 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2015 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 571
13 sierpnia 2015 09:56 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201172015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 sierpnia 2015 09:56 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::