ROK 2001

UCHWAŁA Nr 309/XXIX/2001 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Czarny Las

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 19, poz. 613 z dnia 19.03.2002

 

 

 

 

 

Data aktu: 2001-12-28

 

Data ogłoszenia: 2002-03-19

 

Wejście w życie: 2002-04-03


 

UCHWAŁA Nr 309/XXIX/2001

 

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

 

z dnia 28 grudnia 2001 r.


 

W sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Czarny Las.

 

(Katowice, dnia 19 marca 2002)


 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.Nr15 poz. 139 z 1999r) oraz art.18 ust.2 p.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996 r Nr 13 poz. 74 z późn.zmianami)Rada Miejska w Woźnikach uchwała , co następuje :

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czarnym Lesie w granicach określonych na rysunku planu - stanowiącym załącznik graficzny do uchwały

 

§ 2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu Nr 1 wykonany w skali 1:2.500,

 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu oznaczonymi graficznie na rysunku są: granice obszaru objętego planem, linie rozgraniczające, tereny o określonej funkcji oznaczone symbolami.

 

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie dla wyodrębnionych w planie terenów:

 

1. Teren oznaczony symbolem UTZ przeznaczony jest pod usługi rekreacyjne i zieleń z dopuszczeniem usług hotelowych , rehabilitacyjnych i sportu.

 

Dla w/w terenu ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

1) Wprowadza się następujące wymogi:

 

- planowane obiekty winny posiadać maksimum 2,5 kondygnacje , jednorodną i ciekawą formę architektoniczną z ujednoliconą

 

kolorystyką materiałów wykończeniowych i ujednoliconymi elementami zagospodarowania terenu

 

- ograniczenie powierzchni zabudowy obiektami kubaturowymi do 25% terenu działki

 

- zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej na obrzeżach lokalizacji

 

- usytuowanie ogrodzeń zewnętrznych minimum 2,5 m od granic obecnych dróg polnych dla uzyskania możliwości poszerzenia pasów drogowych i usytuowania ciągów uzbrojenia terenu

 

- ograniczenie wyrębu istniejącego lasu do cięć sanitarnych i związanych z realizacją obiektów rekreacyjnych

 

- zachowanie istniejącego zbiornika wodnego

 

- Zapewnienia w granicach terenu miejsc parkingowych dla pełnej obsługi projektowanych obiektów

 

- Z uwagi na istniejący drenaż projekty zabudowy wymagają wstępnych uzgodnień ze służbą melioracyjną

 

2) Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

 

- zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejące sieci

 

- odprowadzenie wód deszczowych po terenie lub siecią do istniejących cieków lub rowów przydrożnych

 

- odprowadzenie ścieków do planowanej oczyszczalni lokalnej z dopuszczeniem w okresie przejściowym do stosowania zbiorników szczelnych z wywozem na oczyszczalnię miejską

 

- zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła spełniającego aktualne normy ekologiczne

 

- wywóz odpadów na stałe wysypisko spełniające warunki ochrony środowiska

 

3) Obsługa komunikacyjna:

 

- od strony dróg gminnych dojazdowych istniejących wokół lokalizacji i przez połączenie z drogami wewnętrznymi do drogi powiatowej przy istniejącym ośrodku rekreacyjnym

 

4) Na określonych wyżej terenach ustala się zakaz:

 

- Budowy obiektów przekraczających ustalone maksymalne powierzchnie zabudowy i wysokości

 

- Budowy obiektów stwarzających uciążliwości bądź zagrożenia dla sąsiedztwa

 

- Budowy obiektów niezgodnych z ustalonym bądź dopuszczonym przeznaczeniem

 

- Zabudowy pod istniejącymi liniami energetycznymi i w strefach ochronnych od tych linii

 

- Przekraczania obiektami kubaturowymi dopuszczalnej linii zabudowymin.6 m od granic lokalizacji

 

- Odprowadzenia ścieków nieoczyszczonych do gleby i kanalizacji deszczowej.

 

2. Teren oznaczony symbolem RL - stanowi lasy i zadrzewienia

 

- dopuszcza się jedynie lokalizację urządzeń związanych z gospodarką leśną

 

§ 4. Dla terenu objętego planem określa się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu 30% stawkę, służącą do naliczania jednorazowej opłaty , pobieranej przez Burmistrza Woźnik w przypadku zbycia nieruchomości przez ich właścicieli

 

§ 5. Zarząd Miasta Woźniki zapewni:

 

1. udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji

 

2. podanie do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń i w obowiązującym trybie

 

§ 6. Dla obszaru objętego planem traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 45/VI/90 z dnia 25 października 1990 r (Dz. U. Woj.Częstochowskiego Nr 12 poz.173 z późn. zmianami)

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Woźniki

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 714
29 kwietnia 2015 13:23 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2012 10:13 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
25 października 2012 14:34 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_graficzny.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany