ROK 2001

UCHWAŁA Nr 308/XXIX/2001 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów na terenie gminy Woźniki

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 19, poz. 612 z dnia 19.03.2002


 

Data aktu: 2001-12-28

 

Data ogłoszenia: 2002-03-19

 

Wejście w życie: 2002-04-03


 

UCHWAŁA Nr 308/XXIX/2001

 

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

 

z dnia 28 grudnia 2001 r.


 

W sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów na terenie gminy Woźniki.

 

(Katowice, dnia 19 marca 2002)


 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.Nr15 poz. 139 z 1999r) oraz art.18 ust.2 p.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 1996 r Nr 13 poz.74 z późn.zmianami)Rada Miejska w Woźnikach uchwala , co następuje :

 

§ 1. Uchwala się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Psarach w granicach określonych na rysunkach planu

 

§ 2. 1. Integralną częścią planu są rysunki planu Nr1 i 2, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały

 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu oznaczonymi graficznie na rysunku są: granice obszaru objętego planem, linie rozgraniczające ulic, tereny o różnych funkcjach określone symbolami i nieprzekraczalne linie zabudowy

 

§ 3. 1. Teren położony w Psarach przy ul.Poznańskiej. określony na rys. Nr 1 w skali 1:2.000 Ustala się następujące przeznaczenie dla wyodrębnionych w planie terenów:

 

1) Teren oznaczony symbolem PU przeznaczony jest pod przemysł i usługi

 

Dla w/w terenu ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

* Wprowadza się wymóg:

 

- minimalną odległość linii zabudowy od granic działki 10 m , od jezdni drogi wojewódzkiej 20 m

 

- obiekty winny posiadać jednorodną i ciekawą formę architektoniczną z ujednoliconą kolorystyką materiałów wykończeniowych i ujednoliconymi elementami zagospodarowania terenu

 

- ograniczenia powierzchni utwardzonej i zabudowy obiektami kubaturowymi do 70% terenu działki wprowadzenia zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej

 

- Zapewnienia w granicach terenu miejsc parkingowych dla pełnej obsługi projektowanych obiektów

 

- Z uwagi na istniejący drenaż projekty zabudowy wymagają wstępnych uzgodnień ze służbą melioracyjną

 

* Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

 

- zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejącą sieć wodociągową

 

- odprowadzanie wód deszczowych do istn. rowów, z placów i parkingów poprzez osadniki tłuszczu i błota

 

- odprowadzenie ścieków do planowanej w sąsiedztwie oczyszczalni miejskiej, do czasu jej realizacji odprowadzenie do zbiorników szczelnych z okresowym opróżnianiem i wywozem na oczyszczalnię miejską po wstępnym oczyszczeniu ścieków technologicznych

 

- zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła spełniającego aktualne normy ekologiczne

 

- wywóz odpadów na stałe wysypisko spełniające warunki ochrony środowiska

 

* Obsługa komunikacyjna:

 

- od strony istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 905 , ul.Poznańskiej

 

2) Tereny oznaczone symbolem "L" przeznaczone są pod poszerzenie pasa drogowego istniejącej drogi wojewódzkiej o około 6 m .

 

Dla w/w terenów ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

* Dopuszcza się lokalizację chodników, parkingów i, uzbrojenia i zieleni

 

* Wprowadza się wymóg :

 

- uzgadniania sposobu zagospodarowania z zarządcą drogi

 

2. Teren położony w Psarach przy ul. Lompy określony na rys. Nr 2 w skali 1 :1.000

 

Ustala się następujące przeznaczenie dla wyodrębnionych w planie terenów:

 

1) Teren oznaczony symbolem PU przeznaczony jest pod przemysł i usługi

 

Dla w/w terenu ustała się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

* Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej związanej z działalnością produkcyjną

 

* Wprowadza się wymóg:

 

- obiekty winny posiadać jednorodną formę architektoniczną z ujednoliconą kolorystyką materiałów wykończeniowych i ujednoliconymi elementami zagospodarowania terenu

 

- ograniczenia powierzchni utwardzonej i zabudowy obiektami kubaturowymi do 70% terenu działki wprowadzenia zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej

 

- Zapewnienia w granicach terenu miejsc parkingowych dla pełnej obsługi projektowanych obiektów

 

- Z uwagi na istniejący drenaż projekty zabudowy wymagają wstępnych uzgodnień ze służbą melioracyjną

 

* Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

 

- zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejącą sieć wodociągową

 

- odprowadzenie wód deszczowych do istniejących rowów przydrożnych i zabezpieczenie przed zalewaniem terenu przy zach. granicy

 

- odprowadzenie ścieków do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do szczelnych zbiorników z okresowym wybieraniem i wywozem na oczyszczalnię w Woźnikach bądź budowę oczyszczalni indywidualnej

 

- zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła spełniającego aktualne normy ekologiczne

 

- wywóz odpadów na stałe wysypisko spełniające warunki ochrony środowiska

 

* Obsługa komunikacyjna:

 

- od strony istniejącej drogi powiatowej - ul.Lompy 15 m

 

2) Tereny oznaczone symbolem "L" przeznaczone są pod poszerzenie pasa drogowego istniejącej ulicy o około 5 m

 

Dla w/w terenów ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

* Dopuszcza się lokalizację chodników, parkingów i, uzbrojenia i zieleni

 

* Wprowadza się wymóg :

 

- uzgadniania sposobu zagospodarowania z zarządcą drogi

 

§ 4. Na określonych w § 3 rozdz.1-2 terenach ustala się zakaz :

 

1. Budowy obiektów stwarzających uciążliwości bądź zagrożenia dla sąsiedztwa

 

2. Budowy obiektów niezgodnych z ustalonym bądź dopuszczonym przeznaczeniem

 

3. Zabudowy pod istniejącymi liniami energetycznymi i w strefach ochronnych od tych linii

 

4. Przekraczania obiektami kubaturowymi dopuszczalnej linii zabudowy

 

5. Blokowania swobodnego przepływu wód powierzchniowych oraz rowów odwodnieniowych poprzez zabudowę lub szczelne ogrodzenia

 

6. Realizacji wszelkich obiektów kubaturowych w liniach rozgraniczających pasa drogowego

 

7. Odprowadzenia ścieków nieoczyszczonych do gleby i kanalizacji deszczowej.

 

§ 5. Dla terenu objętego planem określa się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu 30% stawkę, służącą do naliczania jednorazowej opłaty , pobieranej przez Burmistrza Woźnik w przypadku zbycia nieruchomości przez ich właścicieli

 

§ 6. Zarząd Miasta Woźniki zapewni:

 

1. udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji

 

2. podanie do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń i w obowiązującym trybie

 

§ 7. Dla obszaru objętego planem traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 45/VI/90 z dnia 25 października 1990 r (Dz. U. Woj.Częstochowskiego Nr 12 poz. 173 z późn. zmianami)

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Woźniki

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 701
29 kwietnia 2015 13:15 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2015 13:15 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2012 10:14 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::