ROK 2001

UCHWAŁA Nr 307/XXIX/2001 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Woźnikach przy ul. Dworcowej

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 19, poz. 611 z dnia 19.03.2002

 

 

 

Data aktu: 2001-12-28

 

Data ogłoszenia: 2002-03-19

 

Wejście w życie: 2002-04-03


 

UCHWAŁA Nr 307/XXIX/2001

 

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

 

z dnia 28 grudnia 2001 r.


 

W sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Woźnikach przy ul. Dworcowej.

 

(Katowice, dnia 19 marca 2002)


 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.Nr15 poz. 139 z 1999r) oraz art.18 ust.2 p.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996 r Nr 13 poz.74 z późn.zmianami)Rada Miejska w Woźnikach uchwala , co następuje :

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Woźnikach pomiędzy ulicami Dworcową i 1-go Maja w granicach określonych na rysunku planu - stanowiącym załącznik graficzny do uchwały

 

§ 2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu nr 1 wykonany w skali 1 : 2.000,

 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu oznaczonymi graficznie na rysunku są: granice obszaru objętego planem, linie rozgraniczające ulic, tereny o różnych funkcjach określone symbolami i nieprzekraczalne linie zabudowy

 

§ 3. 1. Tereny oznaczone symbolem "MU" przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne z zabudową gospodarczą i usługami nie powodującymi ponad normatywnych emisji i substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska.

 

Dla w/w terenów ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

1) Wprowadza się wymóg:

 

- ograniczenia utwardzenia i zabudowy maksimum 40% powierzchni działki budowlanej

 

- maksymalne wysokości zabudowy - do jednej kondygnacji z poddaszem użytkowym,

 

- minimalna odległość linii zabudowy od ulicy Dworcowej 20 m

 

- poziom posadowienia parteru maksimum 100 cm nad poziomem terenu

 

- stosowania dachów wysokich o nachyleniu połaci 30-45° , krytych dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi

 

- zasady podziału terenu na działki budowlane i linie zabudowy określono na rys. planu

 

- powierzchnia tworzonych działek budowlanych winna wynosić co najmniej 1.000 m2 a szerokość działek minimum 20 m.

 

- Z uwagi na istniejący drenaż projekty zabudowy wymagają wstępnych uzgodnień ze służbą melioracyjną

 

2) Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

 

- zaopatrzenie w wodę z istniejących wodociągów , w przypadku ich braku dopuszcza się przejściowo realizację indywidualnych ujęć wody na działkach budowlanych

 

- do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników do okresowego gromadzenia ścieków z wywozem na oczyszczalnię miejską,

 

- odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej i planowanej sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienie części działek z uwagi na duże spadki terenu wymaga dodatkowego rowu odwadniającego na zapleczu działek jak oznaczono na rysunku planu

 

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł spełniających aktualne normy ekologiczne

 

- obowiązuje wywóz odpadów komunalnych na wskazane przez Urząd Miejski w Woźnikach wysypisko odpadów spełniające warunki ochrony środowiska

 

3) Obsługa komunikacyjna:

 

- z istniejącej drogi lokalnej oznaczonej symbolem "L"

 

- z planowanych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami "D"

 

- z pasa drogowego oznaczonego symbolem "DK"

 

2. Tereny oznaczone symbolem "M" przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną i ustala się następujące warunki i zabudowy zagospodarowania :

 

- dopuszcza się prócz budynków mieszkalnych niewielkie bud. gospodarcze parterowe o pow.do 50 m2 nie uciążliwe dla sąsiedztwa

 

1) Wprowadza się wymóg :

 

- ograniczenia utwardzenia terenu i zabudowy do 35% powierzchni działki

 

- posadowienie , wysokość zabudowy , dachy, zasady podziału i uzgodnienia jak w rozdz.2 pkt.1

 

2) Zasady uzbrojenia terenu:

 

- jak w rozdz. 1 pkt.2

 

3) Obsługa komunikacyjna:

 

- jak w rozdz. 1 pkt.3

 

3. Tereny oznaczone symbolem "M,Z" przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową na działkach większej powierzchni z dużym udziałem zieleni urządzonej. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

 

1) dopuszcza się możliwość stosowania zabudowy o charakterze rezydencjalnym przez łączenie sąsiednich działek i zwiększenie powierzchni do 3.000 m2

 

2) Wymogi dotyczące warunków zabudowy uzgodnień jak w rozdz.2 pkt.1

 

3) Zasady uzbrojenia : jak w rozdz. 1 pkt.2

 

4) Obsługa komunikacyjna :

 

- z istniejącej drogi lokalnej oznaczonej symbolem "L"

 

- z planowanych dróg dojazdowych oznaczonych symbolem "D"

 

4. Teren oznaczony symbolem "L" stanowi ulicę lokalną z następującymi ustaleniami:

 

- planuje się poszerzenie istniejącej ulicy do szerokości 12 m w liniach rozgraniczających i jezdni o szerokości 6m

 

- ścięcia naroży min.5 m

 

- w liniach rozgraniczających ustala się możliwość realizacji sieci uzbrojenia , chodników, zieleni.

 

5. Tereny oznaczone symbolem" D". - przeznaczone są pod ulice dojazdowe z następującymi ustaleniami:

 

- przebieg i kształt ulic wysp końcowych wg rysunku planu

 

- szerokość w liniach rozgraniczających od 6 -10 m zgodnie z rys.planu

 

- szerokość jezdni od 4,5 do 5m

 

- ścięcie naroży min. 5m

 

- w liniach rozgraniczających ustala się możliwość realizacji sieci uzbrojenia chodników i zieleni.

 

6. Tereny oznaczone symbolem DK przeznaczone są pod ulicę dojazdową, parkingi oraz poszerzenie pasa drogowego

 

- szerokość 12 m,

 

- dopuszczalna zieleń i uzbrojenie, ścieżki rowerowe

 

§ 4. Na określonych w § 3 rozdz. 1-6 terenach ustala się zakaz:

 

1. Budowy obiektów przekraczających ustalone maksymalne powierzchnie zabudowy i wysokości

 

2. Budowy obiektów stwarzających uciążliwości bądź zagrożenia dla sąsiedztwa

 

3. Budowy. obiektów niezgodnych z ustalonym bądź dopuszczonym przeznaczeniem

 

4. Zabudowy pod istniejącymi liniami energetycznymi i w strefach ochronnych od tych linii

 

5. Przekraczania obiektami kubaturowymi dopuszczalnej linii zabudowy

 

6. Blokowania swobodnego przepływu wód powierzchniowych oraz rowów odwodnieniowych Poprzez zabudowę, lub szczelne ogrodzenia

 

7. Realizacji wszelkich obiektów kubaturowych w liniach rozgraniczających ulic

 

8. Odprowadzenia ścieków nieoczyszczonych do gleby kanalizacji deszczowej.

 

§ 5. Dla terenu objętego planem określa się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu 30% stawkę, służącą do naliczania jednorazowej opłaty , pobieranej przez Burmistrza Woźnik w przypadku zbycia nieruchomości przez ich właścicieli

 

§ 6. Zarząd Miasta Woźniki zapewni:

 

1. udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji

 

2. podanie do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń i w obowiązującym trybie

 

§ 7. Dla obszaru objętego planem traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 45/VI/90 z dnia 25 października 1990 r (Dz. U. Woj.Częstochowskiego Nr 12 poz.173 z późn. zmianami)

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Woźniki

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 659
29 kwietnia 2015 13:11 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2012 10:17 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
25 października 2012 14:29 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_graficzny.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany