ROK 2001

UCHWAŁA Nr 305/XXIX/2001 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Woźniki

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 19, poz. 609 z dnia 19.03.2002

 

 

 

Data aktu: 2001-12-28

 

Data ogłoszenia: 2002-03-19

 

Wejście w życie: 2002-04-03


 

UCHWAŁA Nr 305/XXIX/2001

 

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

 

z dnia 28 grudnia 2001 r.


 

W sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Woźniki.

 

(Katowice, dnia 19 marca 2002)


 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.Nr15 poz. 139 z 1999r) oraz art.18 ust.2 p.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996 r Nr 13 poz.74 z późn.zmianami)Rada Miejska w Woźnikach uchwala , co następuje :

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Woźniki, na zapleczu ulicy Powstańców, Kamieńskie Młyny , Niwy, Czarny Las, i Kamienica. Granice terenów określone zostały na rysunkach planów

 

§ 2. 1. Integralną częścią planów są rysunki planu Nr 1-5 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały

 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu oznaczonymi graficznie na rysunkach są: granice obszaru objętego planem, linie rozgraniczające ulic, tereny o różnych funkcjach określone symbolami i nieprzekraczalne linie zabudowy

 

§ 3. 1. Teren położony w Woźnikach pomiędzy ul.Powstańców planowaną obwodnicą a stadionem sportowym określony został na rys. Nr 1 w skali 1: 2.000

 

Ustala się następujące przeznaczenie dla wyodrębnionych w planie terenów:

 

1) Tereny oznaczone symbolem "MU" przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne z zabudową gospodarczą i usługami nie powodującymi ponad normatywnych emisji i substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska.

 

Dla w/w terenów ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

* Wprowadza się wymóg:

 

- ograniczenia utwardzenia i zabudowy do maksimum 40% powierzchni działki budowlanej

 

- linia zabudowy od strony planowanej obwodnicy minimum 12 m od granicy pasa drogowego

 

- maksymalne wysokości zabudowy - do jednej kondygnacji z poddaszem użytkowym,

 

- poziom posadowienia parteru maksimum 100 cm nad poziomem terenu

 

- stosowania dachów wysokich o nachyleniu połaci 30 - 45° , krytych dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi

 

- zasady podziału terenu na działki budowlane i linie zabudowy określono na rys. planu

 

- powierzchnia tworzonych działek budowlanych winna wynosić co najmniej 1.000 m2 a szerokość działek minimum 20 m.

 

- Z uwagi na istniejący drenaż projekty zabudowy wymagają wstępnych uzgodnień ze służbą melioracyjną

 

* Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

 

- zaopatrzenie w wodę z istniejących wodociągów , w przypadku ich braku dopuszcza się przejściowo realizację indywidualnych ujęć wody na działkach budowlanych

 

- do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników do okresowego gromadzenia ścieków z wywozem na oczyszczalnię miejską ,

 

- odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej i planowanej sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienie części działek z uwagi na duże spadki terenu wymaga dodatkowego rowu odwadniającego na zapleczu działek jak oznaczono na rysunku planu

 

- zaopatrzenie w energią elektryczną z istniejących sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł spełniających aktualne wymogi ekologiczne

 

- obowiązuje wywóz odpadów komunalnych na wskazane przez Urząd Miejski w Woźnikach wysypisko odpadów spełniające warunki ochrony środowiska

 

* Obsługa komunikacyjna:

 

- z planowanych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami "D"

 

2) Tereny oznaczone symbolem "M" przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną i ustala się następujące warunki i zabudowy zagospodarowania :

 

- dopuszcza się prócz budynków mieszkalnych niewielkie bud. gospodarcze parterowe o pow.do 50 m2 nie uciążliwe dla sąsiedztwa

 

* Wprowadza się wymóg :

 

- ograniczenia utwardzenia terenu i zabudowy do 35% powierzchni działki

 

- posadowienie , wysokość zabudowy , dachy, zasady podziału i uzgodnienia jak w rozdz.2 pkt.1

 

* Zasady uzbrojenia terenu: jak w rozdz. 2 pkt.2

 

* Obsługa komunikacyjna:

 

- z planowanych dróg dojazdowych oznaczonych "D" i sięgaczy oznaczonych "Ds."

 

3) Tereny oznaczone symbolem "D" przeznaczone są pod ulice dojazdowe z następującymi ustaleniami:

 

- przebieg i kształt ulic wysp. końcowych wg, rysunku planu

 

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rys.planu

 

- szerokość jezdni 5 m

 

- ścięcia naroży przy skrzyżowaniach winne wynosić min.5 m

 

- w liniach rozgraniczających ustala się możliwość realizacji sieci uzbrojenia i chodników.

 

4) Tereny oznaczone symbolami Ds. - przeznaczone są pod ulice dojazdowe - sięgacze

 

- minimalna szerokość 6 m

 

- winne mieć charakter ciągu pieszo - jezdnego

 

- ścięcia naroży winny wynosić min. 5m

 

- w liniach rozgraniczających ustala się możliwość realizacji sieci uzbrojenia

 

5) Na określonych w pkt.1-4 terenach ustala się zakaz realizacji:

 

- Budowy obiektów przekraczających ustalone maksymalne powierzchnie zabudowy i wysokości

 

- Budowy obiektów stwarzających uciążliwości bądź zagrożenia dla sąsiedztwa

 

- Budowy obiektów niezgodnych z ustalonym bądź dopuszczonym przeznaczeniem

 

- Zabudowy pod istniejącymi liniami energetycznymi i w strefach ochronnych od tych linii

 

- Przekraczania obiektami kubaturowymi dopuszczalnej linii zabudowy

 

- Blokowania swobodnego przepływu wód powierzchniowych oraz rowów odwodnieniowych poprzez zabudowę lub szczelne ogrodzenia

 

- Realizacji obiektów kubaturowych w liniach rozgraniczających ulic

 

- Odprowadzenia ścieków nieoczyszczonych do gleby i kanalizacji deszczowej.

 

2. Teren położony w miejscowości Kamieńskie Młyny przy ist. boisku sportowym określony na rys. Nr 2 w skali 1:2000

 

Ustala się następujące przeznaczenie dla wyodrębnionych w planie terenów:

 

1) Teren oznaczony symbolem US przeznaczony jest pod tereny sportu

 

Dla w/w terenu ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

* Wprowadza się wymóg:

 

- ograniczenia powierzchni zabudowy obiektami kubaturowymi do 25% terenu działki

 

- wprowadzenia zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej na obrzeżach lokalizacji

 

- Zapewnienia w granicach terenu miejsc parkingowych dla pełnej obsługi projektowanych obiektów

 

- Z uwagi na istniejący drenaż projekty zabudowy wymagają wstępnych uzgodnień ze służba melioracyjną

 

* Wprowadza się zakaz lokalizacji:

 

- obiektów szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska

 

- zabudowy mieszkaniowej i usługowej i innych obiektów nie związanych z podstawową funkcją terenu.

 

* Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

 

- zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejącą sieć wodociągową

 

- odprowadzenie wód deszczowych do istniejących rowów

 

- odprowadzenie ścieków do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do szczelnych zbiorników z okresowym wybieraniem i wywozem na oczyszczalnię w Woźnikach

 

- zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła z zaleceniem stosowania ekologicznych nośników energii

 

- wywóz odpadów na stałe wysypisko spełniające warunki ochrony środowiska

 

* Obsługa komunikacyjna:

 

- od strony istniejącej drogi gminnej dojazdowej

 

2) Tereny oznaczone symbolem "D" przeznaczony jest pod poszerzenie pasa drogowego - drogi dojazdowej - do min. 10 m

 

3. Teren położony w miejscowości Niwy określony na rys. Nr 3 w skali 1 :2.000

 

Ustala się następujące przeznaczenie dla wyodrębnionych w planie terenów:

 

1) Tereny oznaczone symbolem "UTL" przeznaczone są pod budownictwo letniskowe

 

Dla w/w terenów ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

* Dopuszcza się

 

- lokalizację parterowych budynków gospodarczych i garaży o pow do 30 m2 altanek ogrodowych

 

* Wprowadza się wymóg:

 

- ograniczenia utwardzenia i zabudowy do maksimum 30% powierzchni działki

 

- maksymalne wysokości zabudowy - do jednej kondygnacji z poddaszem użytkowym,

 

- poziom posadowiena parteru maksimum 100 cm nad poziomem terenu

 

- stosowania dachów wysokich o nachyleniu połaci 30 - 45 ° , krytych dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi

 

- zasady podziału terenu na działki budowlane określono na rys. planu

 

- powierzchnia tworzonych działek budowlanych winna wynosić co najmniej 900 m2 a szerokość działek minimum 20 m.

 

- Zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 6 m

 

- Zagospodarowanie 30% pow. działki zielenią wysoką

 

- Stosowanie ogrodzeń ażurowych z drewna lub siatki

 

- zachowanie wymogów wynikających z położenia na obszarze " Parku Krajobrazowego - Lasy nad Górną Liswartą"

 

* Określa się następujące zasady, uzbrojenia terenu :

 

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego , dopuszcza się przejściowo realizację indywidualnych ujęć wody na działkach budowlanych

 

- do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników do okresowego gromadzenia ścieków z wywozem na oczyszczalnię miejską lub stosowanie oczyszczalni indywidualnych

 

- odprowadzenie wód deszczowych do planowanej sieci kanalizacji deszczowej lub po terenie

 

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł spełniających aktualne normy ekologiczne

 

- obowiązuje wywóz odpadów komunalnych na wskazane przez Urząd Miejski w Woźnikach wysypisko odpadów spełniające warunki ochrony środowiska

 

* Obsługa komunikacyjna:

 

- z planowanej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem "D"

 

2) Tereny oznaczone symbolem UTZ przeznaczone są pod usługi rekreacyjne i zieleń

 

Dla w/w terenu ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

* Dopuszcza się:

 

- lokalizację obiektów usługowo - rekreacyjnych

 

- parkingów, boisk i urządzeń sportowych

 

* Wprowadza wymóg:

 

- ograniczenia utwardzenia i zabudowy do maks. 60% pow. działki

 

- ograniczenia wysokości zabudowy do maks. Jednej kondygnacji

 

- poziomu posadowienia parteru do maks. 30 cm nad poziom terenu

 

* Zasady uzbrojenia terenu i obsługa komunikacyjna jak w rozdz. 1

 

3) Tereny oznaczone symbolem "D" przeznaczone są pod drogę dojazdową i ustala się następujące wymogi:

 

- szerokość drogi min. 5 m

 

- szerokość jezdni min. 3,5 m

 

- dla ułatwienia wjazdów na działki zakłada się odpowiednie cofnięcie bram wjazdowych

 

- w dalszej perspektywie zakłada się możliwość poszerzenia drogi w kierunku wschodnim do min. 8 m

 

4) Na określonych w § 3 rozdz. 1-3 terenach ustala się zakaz realizacji:

 

- Budowy obiektów przekraczających ustalone maksymalne powierzchnie zabudowy i wysokości

 

- Budowy obiektów stwarzających uciążliwości bądź zagrożenia dla sąsiedztwa

 

- Budowy obiektów niezgodnych z ustalonym bądź dopuszczonym przeznaczeniem

 

- Realizacji obiektów kubaturowych w liniach rozgraniczających ulic

 

- Odprowadzenia ścieków nieoczyszczonych do gleby i kanalizacji deszczowej.

 

4. Tereny położone w miejscowości Czarny Las , określone na rys. Nr 4 w skali 1 : 2.000 Ustala się następujące przeznaczenie dla wyodrębnionych w planie terenów:

 

1) Tereny oznaczone symbolem "UTL" przeznaczone są pod budownictwo letniskowe

 

Dla w/w terenów ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

* Dopuszcza się

 

- lokalizację parterowych budynków gospodarczych i garaży o pow do 30 m2

 

- altanek ogrodowych

 

* Wprowadza się wymóg:

 

- ograniczenia utwardzenia i zabudowy maksimum 30% powierzchni działki

 

- maksymalne wysokości zabudowy - do jednej kondygnacji z poddaszem użytkowym,

 

- poziom posadowiena parteru maksimum 100 cm nad poziomem terenu

 

- stosowania dachów wysokich o nachyleniu połaci 30 - 45 ° , krytych dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi

 

- zasady podziału terenu na działki budowlane określono na rys. planu

 

- powierzchnia tworzonych działek budowlanych winna wynosić co najmniej 900 m2 a szerokość działek minimum 20 m.

 

- Zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 6 m

 

* Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

 

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego ,

 

- do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników do okresowego gromadzenia ścieków z wywozem na oczyszczalnię miejską lub stosowanie oczyszczalni indywidualnych

 

- odprowadzenie wód deszczowych do planowanej sieci kanalizacji deszczowej lub po terenie

 

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł spełniających aktualne normy ekologiczne -zaleca się stosowanie ekologicznych nośników energii

 

- obowiązuje wywóz odpadów komunalnych na wskazane przez Urząd Miejski w Woźnikach wysypisko odpadów spełniające warunki ochrony środowiska

 

* Obsługa komunikacyjna:

 

- z istniejącej drogi lokalnej

 

2) Tereny oznaczone symbolem "D" przeznaczone są pod drogę dojazdową z następującymi wymogami:

 

- szerokość pasa drogowego 8 m

 

- szerokość jezdni min. 4,5 m

 

- ścięcie naroży min.5 m

 

3) Na określonych w pkt.1-2 terenach ustala się zakaz realizacji:

 

- Budowy obiektów przekraczających ustalone maksymalne powierzchnie zabudowy i wysokości

 

- Budowy obiektów stwarzających uciążliwości bądź zagrożenia dla sąsiedztwa

 

- Budowy obiektów niezgodnych z ustalonym bądź dopuszczonym przeznaczeniem

 

- Realizacji obiektów kubaturowych w liniach rozgraniczających ulic

 

- Odprowadzenia ścieków nieoczyszczonych do gleby i kanalizacji deszczowej.

 

5. Tereny położone w miejscowości Kamienica określone na rysunku Nr 5 Ustala się następujące przeznaczenie dla wyodrębnionych w planie terenów:

 

1) Teren oznaczony symbolem RL dopuszczony jest do zalesienia

 

Dla w/w terenu ustala się następujące warunki zagospodarowania :

 

* Wprowadza się następujące wymogi:

 

- Chronione przed zadrzewieniem winne być istniejące rowy melioracyjne i przylegające do nich pasy tereny o szerokości minimum 2,0 m od korony rowu .

 

- Najbliższa linia drzew przy drogach gospodarczych winna im zapewniać szerokość 5,0 m

 

- Z uwagi na istniejący drenaż projekty zalesienia wymagają wstępnych uzgodnień ze służbą melioracyjną

 

* Wprowadza się zakaz lokalizacji:

 

- obiektów szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska

 

- zabudowy mieszkaniowej i usługowej i obiektów nie związanych z gospodarką leśną

 

- zakaz zadrzewiania rowów melioracyjnych i przyległych do nich pasów.

 

* Obsługa komunikacyjna:

 

- od strony istniejących dojazdowych dróg gospodarczych

 

2) Teren oznaczony symbolem R przeznaczony jest pod uprawy polowe

 

3) Na w/w terenach określonych w pkt 1-2 ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych i kolidujących z określonym przeznaczeniem

 

§ 4. Dla terenu objętego planem określa się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu 30% stawkę, służącą do naliczania jednorazowej opłaty , pobieranej przez Burmistrza Woźnik w przypadku zbycia nieruchomości przez ich właścicieli

 

§ 5. Zarząd Miasta Woźniki zapewni:

 

1. udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji

 

2. podanie do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń i w obowiązującym trybie

 

§ 6. Dla obszaru objętego planem traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 45/VI/90 z dnia 25 października 1990 r (Dz. U. Woj.Częstochowskiego Nr 12 poz. 173 z późn. zmianami)

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Woźniki

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 691
29 kwietnia 2015 12:59 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2012 10:21 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
25 października 2012 14:22 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_graficzny_nr_5.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany