ROK 2001

UCHWAŁA Nr 304/XXIX/2001 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dyrdy przy ul. Asfaltowej

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 19, poz. 608 z dnia 19.03.2002

 

Data aktu: 2001-12-28

Data ogłoszenia: 2002-03-19

Wejście w życie: 2002-04-03


 

UCHWAŁA Nr 304/XXIX/2001

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 28 grudnia 2001 r.


W sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dyrdy przy ul. Asfaltowej

(Katowice, dnia 19 marca 2002)


Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.Nr15 poz. 139 z 1999r) oraz art.18 ust.2 p.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( DZ.U.z 1996 r Nr 13 poz.74 z późn.zmianami)Rada Miejska w Woźnikach uchwala , co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dyrdach przy ul.Asfaltowej w granicach określonych na rysunku planu

§ 2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu Nr 1 wykonany w skali 1 :1.000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

2. Obowiązującymi ustaleniami planu oznaczonymi graficznie na rysunku są: granice obszaru objętego planem, linie rozgraniczające ulic, tereny o różnych funkcjach określone symbolami i nieprzekraczalne linie zabudowy

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie dla wyodrębnionych w planie terenów:

1. Teren oznaczony symbolem UP przeznaczony jest pod zabudowę usługową i przemysłowo-magazynową o ograniczonej uciążliwości, nie powodującej ponadnormatywnych emisji i substancji szkodliwych oraz hałasu i drgań do środowiska

Dla w/w terenu ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

1) Wprowadza się następujące wymogi:

- minimalną odległość linii zabudowy od granic działki i drogi dojazdowej 4 m , od jezdni drogi wojewódzkiej 13 m

- obiekty winny posiadać formę architektoniczną z ujednoliconą kolorystyką materiałów wykończeniowych

- ogranicza się wysokość zabudowy do II kondygnacji nadziemnych

- ograniczenia powierzchni utwardzonej i zabudowy obiektami kubaturowymi do 80% terenu działki wprowadzenia zieleni i zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej

- Zapewnienia w granicach terenu miejsc parkingowych dla pełnej obsługi projektowanych obiektów

- Z uwagi na istniejący drenaż projekty zabudowy wymagają wstępnych uzgodnień ze służbą melioracyjną

2) Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

- zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejącą sieć wodociągową

- odprowadzanie wód deszczowych do istn. rowów, z placów i parkingów poprzez osadniki tłuszczu i błota

- odprowadzenie ścieków do planowanej w przyszłości oczyszczalni lokalnej, do czasu jej realizacji odprowadzenie do zbiorników szczelnych z okresowym opróżnianiem i wywozem na oczyszczalnię miejską po wstępnym oczyszczeniu jeśli będą występowały ścieki technologiczne

- zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła spełniającego aktualne normy ekologiczne wywóz odpadów na stale wysypisko spełniające warunki ochrony środowiska

3) Obsługa komunikacyjna:

- od strony istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 789 poprzez planowaną drogę dojazdową oznaczoną symbolem "D"

2. Tereny oznaczone symbolem "M,U" przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne z zabudową gospodarczą i usługami nie powodującymi ponad normatywnych emisji i substancji szkodliwych oraz drgań i hałasu do środowiska.

Dla w/w terenów ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

1) Wprowadza się wymóg:

- ograniczenia utwardzenia i zabudowy maksimum 40% powierzchni działki budowlanej

- wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych mieszkalnych , w tym poddasze

- poziom posadowiena parteru maksimum 100 cm nad poziomem terenu

- stosowania dachów wysokich o nachyleniu połaci 30 - 45 ° , krytych dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi

- zasady podziału terenu na działki budowlane określono na rys. planu

- powierzchnia tworzonych działek budowlanych winna wynosić co najmniej 1000 m2 a szerokość działek minimum 20 m.

- Z uwagi na istniejący drenaż projekty zabudowy wymagają wstępnych uzgodnień ze służbą melioracyjną

2) Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu ,

- do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników do okresowego gromadzenia ścieków z wywozem na oczyszczalnię miejską,

- odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej i planowanej sieci kanalizacji deszczowej, zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł spełniających aktualne normy ekologiczne

- obowiązuje wywóz odpadów komunalnych na wskazane przez Urząd Gminy i Miasta w Woźnikach wysypisko odpadów spełniające warunki ochrony środowiska

3) Obsługa komunikacyjna:

- od strony planowanej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem "D"

2. Tereny oznaczone symbolem "D" przeznaczone są pod ulicę dojazdową z następującymi ustaleniami:

- przebieg i kształt ulicy i wyspy końcowej wg rysunku planu

- szerokość w liniach rozgraniczających 8 m zgodnie z rys.planu

- szerokość jezdni 5 m

- ścięcia naroży przy skrzyżowaniach winne wynosić min.5 m

- w liniach rozgraniczających ustala się możliwość realizacji sieci uzbrojenia i chodnika jednostronnego o szerokości 2 m

§ 4. Na określonych w § 3 rozdz.1-2 terenach ustala się zakaz :

1. Budowy obiektów przekraczających ustalone maksymalne powierzchnie zabudowy i wysokości

2. Budowy obiektów stwarzających uciążliwości bądź zagrożenia dla sąsiedztwa w zakresie pyłów , gazów, hałasu i drgań przekraczających dopuszczalne normy.

3. Budowy obiektów niezgodnych z ustalonym bądź dopuszczonym przeznaczeniem

4. Przekraczania obiektami kubaturowymi dopuszczalnej linii zabudowy

5. Blokowania swobodnego przepływu wód powierzchniowych oraz rowów odwodnieniowych poprzez zabudowę lub szczelne ogrodzenia

6. Budowy wszelkich obiektów kubaturowych w liniach rozgraniczających dróg

7. Odprowadzenia ścieków nieoczyszczonych do gleby i kanalizacji deszczowej.

§ 5. Zarząd Miasta Woźniki zapewni:

1. udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji

2. podanie do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń i w obowiązującym trybie

§ 6. Dla obszaru objętego planem traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 45/VI/90 z dnia 25 października 1990 r (Dz. U. Woj.Częstochowskiego Nr 12 poz. 173 z późn. zmianami)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Woźniki

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 742
29 kwietnia 2015 12:47 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2015 12:44 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2015 13:06 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany