ROK 2001

UCHWAŁA Nr 303/XXIX/2001 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Piasek przy ul. Bytomskiej

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 19, poz. 607 z dnia 19.03.2002

 

Data aktu: 2001-12-28

Data ogłoszenia: 2002-03-19

Wejście w życie: 2002-04-03

 


 

UCHWAŁA Nr 303/XXIX/2001

 

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

 

z dnia 28 grudnia 2001 r.


 

W sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Piasek przy ul.Bytomskiej.

 

(Katowice, dnia 19 marca 2002)


 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.Nr15 poz. 139 z 1999r) oraz art.18 ust.2 p.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( DZ.U.z 1996 r Nr 13 poz.74 z późn.zmianami)Rada Miejska w Woźnikach uchwala , co następuje:

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Piasku przy ul.Bytomskiej w granicach określonych na rysunku planu

 

§ 2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu Nr 1 wykonany w skali 1 :1.000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

 

2. Obowiązującymi ustaleniami planu oznaczonymi graficznie na rysunku są: granice obszaru objętego planem, linie rozgraniczające ulic, tereny o różnych funkcjach określone symbolami i nieprzekraczalne linie zabudowy

 

§ 3. Teren oznaczony symbolem GT przeznaczony jest pod usługi gastronomiczne i turystyczne Dla w/w terenu ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

 

1. Dopuszcza się realizację zabudowy usługowej i mieszkaniowej związanej z działalnością usługową

 

2. Wprowadza się następujące wymogi:

 

- obiekty nie mogą przekraczać istniejącej linii zabudowy oraz wys. dwóch kondygnacji

 

- zachowanie charakterystycznych elementów ukształtowania i wystroju budynku szkoły

 

- obiekty winny posiadać jednorodną formę architektoniczną nawiązująca do istniejącej zabudowy tradycyjne materiały wykończenia zewnętrznego z zharmonizowaną kolorystyką i ujednoliconymi elementami zagospodarowania terenu

 

- projekty budowlane i sposób zagospodarowania terenu uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

 

- ograniczenia powierzchni utwardzonej i zabudowy obiektami kubaturowymi do 70% terenu działki wprowadzenia zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej od strony ul.Bytomskiej

 

- zapewnienia w granicach terenu miejsc parkingowych dla pełnej obsługi projektowanych obiektów

 

- projekty budowlane i zagospodarowanie terenu należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

 

3. Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

 

- zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejącą sieć wodociągową

 

- odprowadzenie wód deszczowych do planowanej sieci kanalizacji deszczowej

 

- odprowadzenie wód deszczowych z parkingów poprzez odstajniki tłuszczów i błota

 

- odprowadzenie ścieków do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do szczelnych zbiorników z okresowym wybieraniem i wywozem na oczyszczalnię w Woźnikach

 

- zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

 

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła spełniającego aktualne normy ekologiczne

 

- wywóz odpadów na stałe wysypisko spełniające warunki ochrony środowiska

 

3) Obsługa komunikacyjna:

 

- od strony ul.Bytomskiej istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 906

 

§ 4. Na określonych w § 3 terenach ustala się zakaz:

 

1. Budowy obiektów stwarzających uciążliwości bądź zagrożenia dla sąsiedztwa

 

2. Budowy obiektów niezgodnych z ustalonym bądź dopuszczonym przeznaczeniem

 

3. Przekraczania obiektami kubaturowymi dopuszczalnej linii zabudowy

 

4. Odprowadzenia ścieków nieoczyszczonych do gleby i kanalizacji deszczowej.

 

5. Realizacji wszelkich obiektów kubaturowych w liniach rozgraniczających pasa drogowego

 

§ 5. Dla terenu objętego planem określa się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu 30% stawkę, służącą do naliczania jednorazowej opłaty , pobieranej przez Burmistrza Woźnik w przypadku zbycia nieruchomości przez ich właścicieli

 

§ 6. Zarząd Miasta Woźniki zapewni:

 

1. udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji

 

2. podanie do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń i w obowiązującym trybie

 

§ 7. Dla obszaru objętego planem traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 45/VI/90 z dnia 25 października 1990 r (Dz. U. Woj.Częstochowskiego Nr 12 poz.173 z późn. zmianami)

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Woźniki

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 757
29 kwietnia 2015 12:38 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2015 12:27 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2012 10:24 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany