ROK 2001

UCHWAŁA Nr 302/XXIX/2001 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Woźnikach przy ul. Koziegłowskiej

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 19, poz. 606 z dnia 19.03.2002 

 

Data aktu: 2001-12-28

Data ogłoszenia: 2002-03-19

Wejście w życie: 2002-04-03


 

UCHWAŁA Nr 302/XXIX/2001

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 28 grudnia 2001 r.


 

W sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Woźnikach przy ul .Koziegłowskiej.

(Katowice, dnia 19 marca 2002)


Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.Nr15 poz. 139 z 1999r) oraz art.18 ust.2 p.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( DZ.U.z 1996 r Nr 13 poz.74 z późn.zmianami)Rada Miejska w Woźnikach uchwala , co następuje:

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Woźnikach przy ulicy Koziegłowskiej w granicach określonych na rysunku planu

§ 2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu Nr 1 wykonany w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

2. Obowiązującymi ustaleniami planu oznaczonymi graficznie na rysunku są: granice obszaru objętego planem, linie rozgraniczające ulic, tereny o różnych funkcjach określone symbolami i nieprzekraczalne linie zabudowy

§ 3. 1. Teren oznaczony symbolem UP przeznaczony jest pod usługi przemysłowe - piekarnię z dopuszczeniem usług związanych z rekreacją- kawiarni ,małej gastronomii

Dla w/w terenu ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania :

1) Wprowadza się następujące wymogi:

- uciążliwość obiektu nie może przekroczyć granic określonych planem

- linia zabudowy od jezdni dróg wojewódzkich min. 15 m od drogi dojazdowej 6,0 m

- wysokość obiektów usługowych nie powinna przekroczyć 7 m

- ograniczenia powierzchni zabudowy obiektami kubaturowymi do 60% terenu działki

- wysokość zabudowy usługowej ogranicza się do 2 - ch kondygnacji nadziemnych z wymogiem dachów wysokich krytych dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi o spadku min.30%

- wprowadzenia zieleni urządzonej i zieleni izolacyjnej od strony ul.Koziegłowskiej

- Zapewnienia w granicach terenu miejsc parkingowych dla pełnej obsługi projektowanych obiektów

- Zabezpieczenie obiektu przed okresowym podtapianiem

2) Określa się następujące zasady uzbrojenia terenu :

- zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejącą sieć wodociągową

- odprowadzenie ścieków do będącej w budowie kanalizacji sanitarnej do czasu jej zrealizowania dopuszczalne gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach z okresowym wywozem na oczyszczalnię miejską

- odprowadzenie wód deszczowych z parkingów oraz ścieków z części technologicznych wymaga przed wprowadzeniem do kanalizacji wstępnego oczyszczenia w osadnikach błota i tłuszczu

- zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci w uzgodnieniu z zakładem energetycznym

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła spełniającego aktualne normy ekologiczne

- wywóz odpadów na stałe wysypisko spełniające warunki ochrony środowiska

3) Obsługa komunikacyjna:

- od strony ul.Koziegłowskiej, drogi wojewódzkiej Nr 789 istniejącą drogę dojazdową oznaczoną symbolem "D"

2. Teren oznaczony symbolem "D" przeznaczony jest pod drogę dojazdową od ul.Koziegłowskiej

2) Wprowadza się następujące wymogi:

- szerokość drogi minimum 10 m

- szerokość jezdni min. 5 m

- ścięcie naroża 5 x 5 m

chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m

2) dopuszcza się możliwość wydzielenia miejsc postojowych

§ 4. Na określonym w § 3 terenie ustala się zakaz realizacji:

1. Budowy obiektów przekraczających ustalone maksymalne powierzchnie zabudowy i wysokości

2. Budowy obiektów stwarzających uciążliwości dla środowiska przyrodniczego

3. Budowy obiektów niezgodnych z ustalonym bądź dopuszczonym przeznaczeniem

4. Przekraczania obiektami kubaturowymi dopuszczalnej linii zabudowy

5. Odprowadzenia ścieków nieoczyszczonych do gleby i kanalizacji deszczowej i sąsiednich stawów

§ 5. Dla terenu objętego planem określa się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu 30% stawkę, służącą do naliczania jednorazowej opłaty , pobieranej przez Burmistrza Woźnik w przypadku zbycia nieruchomości przez ich właścicieli

§ 6. Zarząd Miasta Woźniki zapewni:

1. udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielenie odpowiednich informacji

2. podanie do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń i w obowiązującym trybie

§ 7. Dla obszaru objętego planem traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 45/VI/90 z dnia 25 października 1990 r (Dz. U. Woj.Częstochowskiego Nr 12 poz.173 z późn. zmianami)

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Woźniki

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

 


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 740
03 grudnia 2015 14:25 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2015 14:23 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2015 12:35 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany