Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

UCHWAŁA Nr 360/XXXIII/2002 z dnia 16.08.2002 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Woźniki

 

   

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 61, poz. 2215 z dnia 06.09.2002

 

 

 

Data aktu: 2002-08-16

 

Data ogłoszenia: 2002-09-06

 

Wejście w życie: 2002-09-21


 

UCHWAŁA Nr 360/XXXIII/2002

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 16.08.2002 r

 

W sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Woźniki

 

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (jednolity tekst Dz. U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591) oraz art. 4, art. 20 i art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733) Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala

 

§ 1

Przyjąć zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Woźniki w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr 93/X/95 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 9 października 1995 r w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

 § 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

  Załącznik nr 1 do uchwały nr 360/XXXIII/2002

 Rady Miejskiej w Woźnikach

              z dnia 16.08.2002 r.

 

 

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY WOŹNIKI

 

I.                   Postanowienia ogólne

 

1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Woźniki.

2. W skład mieszkaniowego zasobu gminy Woźniki wchodzą lokale stanowiące własność gminy, które dzielą się na:

a)      lokale mieszkalne,

b)      lokale socjalne.

3. Pojęcie dochodu i gospodarstwa domowego na użytek niniejszej uchwały przyjmuje się zgodnie z ich definicjami zamieszczonymi w art. 3 ust 3 i 4 i art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734.).

4. Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy oddawane są w najem członkom wspólnoty samorządowej (mieszkańcom gminy Woźniki) nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

5. Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony może być zawarta z osobą, która jednocześnie spełnia kryterium dochodowe oraz przynajmniej jeden z kryteriów kwalifikacyjnych opisanych w rozdziale  IV niniejszych zasad.

6. Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą spełniającą kryterium dochodowe i oraz spełniającą jeden z warunków:

a)      posiada uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie przepisów ustawy lub prawomocnego wyroku sądowego,

b)      opuściła dom dziecka lub rodzinę zastępczą w związku z uzyskaniem pełnoletności,

c)      została pozbawiona mieszkania na skutek zdarzeń losowych.

7. Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest na czas oznaczony, nie przekraczający 12 miesięcy.

8. Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy, oraz nie kwalifikuje się do wypowiedzenia umowy najmu w trybie art. 11, ust 2. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

II.                Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

 

1. Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym uzasadniającą oddanie w najem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony określa się jako wielkość wyższą niż 80 % najniższej emerytury lecz nie przekraczającą 120 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i wyższą niż 50 % najniższej emerytury lecz nie przekraczającą 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

 

2. Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym uzasadniającą oddanie w najem lokalu socjalnego określa się jako wielkość nie przekraczającą 80 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

3. Podstawę ustalenia wysokości dochodu, o którym mowa powyżej stanowią zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskiwanych w ostatnim roku podatkowym przez wszystkich członków gospodarstwa domowego.    

 

III.             Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.

 

Określa się następujące warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy:

 

1. Warunki dotyczące lokalu:

a)      brak tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

b)      współużytkowanie pomieszczeń kuchennych i sanitarnych,

c)      powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 5 m2.

2. Warunki techniczne:

a)      ogólnie niezadowalający stan techniczny budynku, w którym położony jest lokal – udokumentowany orzeczeniem technicznym lub decyzją organu administracyjnego,

3. Warunki socjalne:

a)      udokumentowana utrata możliwości korzystania z mieszkania,

b)      zagrożenie bezdomnością po uzyskaniu pełnoletniości,

c)      dysfunkcja w rodzinie potwierdzona przez MGOPS.

 

IV. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

 

1. Ustala się kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony:

a)      spełnianie kryterium dochodowego zgodnie z rozdziałem II pkt 1,

b)      spełnienie chociaż jednego z warunków zamieszkania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy zgodnie z rozdziałem III.

Kryterium a) i b) muszą być spełnione łącznie.

2. Ustala się kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego:

a)      spełnianie kryterium dochodowego zgodnie z rozdziałem II pkt 2,

b)      spełnienie chociaż jednego z warunków zamieszkania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy zgodnie z rozdziałem III,

c)      utrata mieszkania na skutek zdarzenia losowego,

d)      prawomocny wyrok sądu.

Umowę najmu lokalu socjalnego w pierwszej kolejności zawiera się z osobą posiadającą prawomocny wyrok sądu, w następnej kolejności z osobami spełniającymi warunek a) plus jeden z pozostałych.

 

 

V. Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

1. Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z którymi zostały zawarte umowy na czas nieokreślony, mogą dokonywać w oparciu o zgodnie złożone wnioski zamiany zajmowanych lokali.

2. Zgodę na dokonanie zamiany lokali wydaje burmistrz po uzyskaniu opinii Komisji Mieszkaniowej.

3. Zamiana może również polegać na dostarczeniu przez gminę lokalu wolnego w zamian za lokal dotychczas zajmowany przez najemcę.

4. W pierwszej kolejności o zamianę zajmowanego lokalu na inny lokal mieszkalny mogą ubiegać się osoby:

a)      zamieszkujące w lokalu, który po opróżnieniu będzie podlegać najmowi jako lokal socjalny,

b)      wnioskujące o zamianę na lokal mniejszy od dotychczas zajmowanego,

c)      ubiegające się o zamianę z uwagi na złe warunki mieszkaniowe, ze względów zdrowotnych uzasadniających poprawę warunków mieszkaniowych, z ważnych przyczyn rodzinnych i społecznych.

5. Warunkiem wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych jest brak zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu.

 

VI. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

 

1. Podstawą zawarcia umowy najmu lokalu jest umieszczenie wnioskodawcy na liście rocznej.

2. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego którego rozpatrzenie ma nastąpić w danym roku kalendarzowym należy składać do dnia 30 listopada roku poprzedniego.

3. Wnioski należy składać na ustalonym druku.

4. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Mieszkaniowa Rady Miejskiej w Woźnikach.

5. Roczna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania mieszkania podlega zatwierdzeniu przez burmistrza i jest ogłaszana do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

6. Osoby umieszczone na liście, które w danym roku nie otrzymały mieszkania mogą ubiegać się o umieszczenie na liście na rok następny pod warunkiem złożenia aktualnych danych, na podstawie których zostały zakwalifikowane na listę.

7. Sytuacja materialna i mieszkaniowa osób, które zostały umieszczone na liście będzie podawana weryfikacji. Stwierdzenie podania nieprawdziwych danych oraz poprawy sytuacji materialnej lub mieszkaniowej spowoduje wykreślenie z listy zakwalifikowanych do otrzymania mieszkania i odstąpienie od realizacji wniosku.

8. Wnioskodawca umieszczony na liście obowiązany jest o zgłaszanie w ciągu roku każdej zmiany sytuacji materialnej lub mieszkaniowej.

9. W celu realizacji wniosku wnioskodawca otrzyma pisemną ofertę zawarcia umowy najmu wraz z adresem lokalu. W razie odmowy, przedstawia się drugą ofertę. Nie przyjęcie żadnej z dwóch ofert powoduje wykreślenie z listy.

 

10. Wprowadza się społeczną kontrolę kwalifikacji osób, z którymi będą zawierane umowy najmu lokali na czas nieokreślony i lokali socjalnych na następujących zasadach:

a)      funkcję społecznej kontroli sprawuje Komisja Mieszkaniowa Rady Miejskiej w Woźnikach,

b)      członków komisji powołuje i odwołuje Rada Miejska w Woźnikach,

c)      zakres i tryb działania komisji określa regulamin pracy komisji zatwierdzony przez Radę Miejską w Woźnikach.

 

VII. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

 

1. W razie opuszczenia lokalu przez najemcę wynajmujący może zawrzeć umowę najmu z osobami wymienionymi w art. 691 Kodeksu cywilnego oraz wstępnymi najemcy, jeżeli czynsz za dany lokal opłacany jest na bieżąco, nie zachodzą inne przesłanki określone w art. 11 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, uprawniające do wypowiedzenia umowy najmu oraz osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

2. Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 1 jest zameldowanie  i zamieszkiwanie wspólnie z najemcą, co jednoznacznie wykaże przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, przez okres nie krótszy niż 3 lata do momentu jego opuszczenia lokalu i wymeldowania z pobytu stałego.

3. W przypadku gdy po śmierci najemcy w lokalu pozostali jego wstępni, którzy nie wstąpili w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, wynajmujący może zawrzeć z tymi osobami umowę najmu, jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże jednoznacznie, iż stale zamieszkiwały z najemcą do chwili jego śmierci przez okres nie krótszy niż 3 lata, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, a czynsz z tytułu najmu opłacany jest na bieżąco.

4. W przypadku zawarcia umowy najmu w oparciu o w/w zasady z osobą, której dochód na jednego członka rodziny przekracza wartości określone w rozdziale II niniejszych zasad, czynsz najmu naliczany jest w wysokości 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

 

 

VIII. Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

 

1. Lokale o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 należące do mieszkaniowego zasobu gminy zwolnione przez dotychczasowych najemców mogą być oddane w najem w drodze przetargu na wysokość czynszu.

2. Wysokość czynszu ustalona będzie w drodze publicznego przetargu  ustnego na najem lokalu, przyjmując stawkę wyjściową cz6ynszu w wysokości 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

3. W przypadku bezskuteczności przetargu lokal zostanie skierowany do wynajęcia na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 

IX. Postanowienia końcowe.

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami obowiązują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 


 

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 83, poz. 1382 z dnia 12.05.2010

 

 

 

 

Data aktu: 2010-02-25

 

Data ogłoszenia: 2010-05-12

 

Wejście w życie: 2010-05-27
 

 

Uchwała Nr 381/XXXVII/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 lutego 2010 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 360/XXXIII/2002 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.08.2002 r. dotyczącej określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Woźniki.

 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4, art. 20 i art. 21 ust. 1, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W załączniku Nr 1 do Uchwały nr 360/XXXIII/2002 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.08.2002 r. wprowadza się następujące zmiany:

W części I – Postanowienia ogólne

1) dodaje się ppkt 9 w brzmieniu:

 „ O lokal mieszkalny może się starać osoba zameldowana na pobyt stały na terenie gminy Woźniki”.

2) dodaje się ppkt 10 w brzmieniu:

„ Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski osób:

a) które zbyły lub zdały dobrowolnie lokal lub budynek mieszkalny lub zrzekły się praw do takowych na rzecz osób trzecich,

b) które dokonały dobrowolnej zamiany na lokal o mniejszej strukturze”.

 

§ 2.

 

W części II. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego dokonuje się zmiany w ppkt 1 w brzmieniu:

„Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym uzasadniającą oddanie w najem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony określa się jako wielkość wyższą niż 80 % najniższej emerytury lecz nie przekraczającą 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i wyższą niż 50 % najniższej emerytury lecz nie przekraczającą 120 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym”.

 

§ 3.

 

W części VI Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

 „Wnioski osób niespełniających kryteriów uprawniających do ubiegania się o najem lokalu, przekazane będą do archiwum po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy. Złożenie wniosku do archiwum kończy postępowanie w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu. W przypadku ponownego ubiegania się przez wnioskodawcę o lokal, poprzedni okres oczekiwania nie zostanie uwzględniony”.

 

§ 4.

 

Dodaje się część X w brzmieniu:

„ Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, za zapłatą czynszu ustalonego w drodze publicznej licytacji”.

1. Lokale o podwyższonym standardzie tj. wyposażone w centralne ogrzewanie będą oddawane w najem w drodze publicznej licytacji czynszu najmu.

2. Przyjmuje się zasadę, że stawka wyjściowa do licytacji za 1 m2 powierzchni lokalu wynosi nie mniej niż najwyższa stawka czynszu za lokale mieszkalne, określana przez Burmistrza Woźniki w drodze zarządzenia.

3. Wysokość wylicytowanej stawki czynszu obowiązuje przez okres co najmniej jednego roku od dnia podpisania umowy najmu. Po tym terminie stawka czynszu podlega corocznej indeksacji w oparciu o roczny wskaźniki towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

4. Osoby, które nie posiadają stałego źródła dochodów lub utrzymujące się wyłącznie ze świadczeń pomocy społecznej nie mogą czynić starań o wynajęcie lokalu w drodze licytacji stawki czynszu najmu.

5. Osoby przystępujące do licytacji lokalu zobowiązane są wykazać fakt uzyskiwania dochodów, poprzez złożenie stosownych dokumentów potwierdzających wysokość dochodów.

6. Wysokość średniego dochodu miesięcznego na jednego członka gospodarstwa domowego z okresu trzech miesięcy poprzedzających datę przystąpienia do licytacji stawki czynszu najmu określa się jako wielkość wyższą niż 200 % najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa GUS w gospodarstwie jednoosobowym i 150 %  najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa GUS w gospodarstwie wieloosobowym.

7. W przypadku nie wyłonienia najemcy w drodze publicznego przetargu lokal zostanie wynajęty na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

8. Osoby posiadające tytuł prawny do mieszkania komunalnego w Woźnikach, w przypadku wygrania licytacji muszą zdać posiadane mieszkanie do administracji mieszkaniowej.

9. Regulamin przetargu na najem wolnych lokali w drodze licytacji stawki czynszu najmu określi Burmistrz Woźnik w drodze zarządzenia.

 

§ 5.

 

Wobec spraw wszczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 10:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 730
29 kwietnia 2015 13:44 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2012 10:00 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
30 października 2012 13:41 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl