Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

UCHWAŁA Nr 154/XIII/2007r. Rady Miejskiej w Woźnikachz dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie: ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

  

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 13, poz. 377 z dnia 28.01.2008

 

 

 

Data aktu: 2007-12-13

 

Data ogłoszenia: 2008-01-28

 

Wejście w życie: 2008-02-12


 

Śląsk.2008.13.377

 

UCHWAŁA Nr 154/XIII/2007 r.

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia 13 grudnia 2007 r.


 

w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej


 

(Katowice, dnia 28 stycznia 2008 r.)


 

Na podstawie art. 98 a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości / j. t. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./

 


Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala, co następuje:


 

§ 1. Ustala się wysokość stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości w następujących wysokościach:

 

- 20% wzrostu wartości nieruchomości z tytułu podziału nieruchomości dokonanego na wniosek i koszt właściciela względnie użytkownika wieczystego nieruchomości, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa,


 

§ 2. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegająch zwrotowi na 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.


 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2012 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 517
22 czerwca 2015 11:24 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2012 11:49 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika [uchwala_nr_154.pdf] do dokumentu.
07 listopada 2012 11:48 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl