Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

UCHWAŁA NR 104/VIII/2007 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie : ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wprowadzenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 122, poz. 2440 z dnia 25.07.2007

 

 

 

Data aktu: 2007-06-18

 

Data ogłoszenia: 2007-07-25

 

Wejście w życie: 2007-08-09

 

 

Śląsk.2007.122.2440


 

UCHWAŁA Nr 104/VIII/2007

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia 18 czerwca 2007 r.


 

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wprowadzenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego


 

(Katowice, dnia 25 lipca 2007 r.)


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

 


Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala, co następuje:


 

§ 1. Wysokość środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, będzie corocznie określana w uchwale budżetowej Gminy Woźniki na dany rok.


 

§ 2. Wprowadza się Regulamin Funduszu Zdrowotnego określający rodzaje świadczeń, warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.


 

§ 3. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Woźnik.


 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

REGULAMIN FUNDUSZU ZDROWOTNEGO


 

Podstawa prawna art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)

 

§ 1. 1. Regulamin określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach Funduszy Zdrowotnego oraz warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 

2. Postanowienia Regulaminu stosuje się do nauczycieli, o których mowa w art. 1 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum na terenie Gminy Woźniki oraz nauczycieli emerytów i rencistów - korzystających z opieki zdrowotnej.

 

§ 2. 1. Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni mogą ubiegać się o pomoc zdrowotną po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

 

2. O pomoc zdrowotną można ubiegać się tylko w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce pracy.

 

§ 3. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego o charakterze uznaniowym.

 

§ 4. 1. Podania o przyznanie świadczenia opiniuje komisja powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub liceum.

 

2. W skład komisji wchodzą:

 

a) 1 przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, - przewodniczący

 

b) 1 nauczyciel wyznaczony przez Radę Pedagogiczną

 

3. Podania komisja rozpatruje raz w roku kalendarzowym - w ostatecznym terminie do dnia 30 listopada.

 

4. Decyzję w sprawie przyznania świadczenia wydaje dyrektor szkoły.

 

§ 5. Osoby wymienione w § 1 ust. 2 Regulaminu mogą ubiegać się o pomoc zdrowotna ze środków Funduszy Zdrowotnego pod warunkiem, że spełniają następujące kryteria:

 

1. leczą się z powodu przewlekłej choroby przez okres powyżej trzech miesięcy lub gdy przebieg choroby jest wyjątkowo ciężki,

 

2. korzystają z uzasadnionej pomocy medycznej u lekarza specjalisty w innej miejscowości i ponoszą z tego tytułu dodatkowe koszty,

 

3. leczenie dotyczy wszystkich organów ludzkich,

 

§ 6. Podanie o przyznanie świadczenia składa się do dyrektora przedszkola, szkoły, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego wraz z następującymi dokumentami:

 

1. zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym występowanie jednej z okoliczności wymienionych w § 5 pkt 1-4,

 

2. zaświadczeniem o wysokości dochodu (ze wszystkich źródeł) nauczyciela i jego współmałżonka wraz z oświadczeniem o ilości osób będących na jego wyłącznym utrzymaniu w tym dzieci do 25-go roku życia uczących się.

 

§ 7. Przy rozpatrywaniu wniosków komisja w pierwszej kolejności bierze pod uwagę:

 

1. koszty poniesione przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia,

 

2. sytuację materialno-bytową - średni dochód na członka rodziny,

 

3. wielkość środków finansowych zabezpieczonych corocznie w budżecie szkoły lub przedszkola.

 

§ 8. 1. Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej mogą występować:

 

a) zainteresowany nauczyciel,

 

b) dyrektor szkoły lub przedszkola,

 

c) zakładowa organizacja związkowa,

 

d) rada pedagogiczna

 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej, które wpłyną po dniu 30 listopada danego roku, rozpatrywane będą w roku następnym,

 

2. Wnioski złożone bez wymaganej dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 pozostawia się bez rozpoznania.

 

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Regulaminu wymagają zachowania trybu obowiązującego jak przy jego uchwalaniu, pod rygorem ich nieważności.


 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 636
22 czerwca 2015 10:42 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2012 09:52 Daria Nowaczyk - Zmiana danych dokumentu.
25 października 2012 11:09 Daria Nowaczyk - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_104.pdf] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl