ROK 2010

UCHWAŁA NR 417/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Woźniki.

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 122, poz. 1971 z dnia 06.07.2010

 

Data aktu: 2010-04-29

Data ogłoszenia: 2010-07-06

Wejście w życie: 2010-07-21, 2010-09-01

 

Śląsk.2010.122.1971

 

UCHWAŁA Nr 417/XXXIX/2010

 RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Woźniki 

(Katowice, dnia 6 lipca 2010 r.)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, wyznacza się w sposób następujący: 

1) sumuje się z dokładnością do 0,01 części etatu realizowanego przez nauczyciela według norm określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

2) przydzieloną łącznie nauczycielowi liczbę godzin dzieli się przez sumę otrzymaną zgodnie z zasadą zawartą w pkt. 1, otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że część godzin do 0,5 pomija się a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę, 

3) liczba godzin obliczona zgodnie z pkt. 2 stanowi tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami dla nauczycieli, którzy w ramach stosunku pracy realizują obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

2. Wszystkie godziny realizowane powyżej pensum ustalonego zgodnie z ust. 1 stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2012 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 707
10 lipca 2015 10:32 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2015 10:30 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2012 10:05 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Informujemy, że 21 lutego 2020 roku (piątek) kasa Urzędu Miejskiego w Woźnikach będzie nieczynna.::MOBILNY URZĄD::AKCJA ZIMA ::NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ PORADNICTWO OBYWATELSKIE W 2020 ROKU ::UWAGA !!! NIECZYNNY PSZOK::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::