Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

UCHWAŁA Nr 284/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych

 

Dz.Urz. Woj. Śl. 2013, poz. 3144 z dnia 04.04.2013

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?id=300290

 

 

 

 

Data aktu: 2013-03-25

 

Data ogłoszenia: 2013-04-04

 

Wejście w życie: 2013-04-19

 

Uchwała Nr 284/XXII/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 marca 2013 r.

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 oraz 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)  Rada Miejska w Woźnikach uchwala , co następuje: 

 

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych w następujących wysokościach:

1) za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 120 l - 20,00 zł brutto, 

2) za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240 l - 30,00 zł brutto, 

3) za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 360 l - 35,00 zł brutto, 

4) za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100 l - 80,00 zł brutto, 

5) za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w wysokości 30,00 zł za 1 m3

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 ulegają obniżeniu o co najmniej 30 % jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach 


Irena Matyl

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2013 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 674
13 lipca 2015 15:19 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2013 11:28 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
04 kwietnia 2013 09:58 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala284xxii2013.pdf] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl