Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

ROK 2008-2018 (Archiwum) zobacz archiwum »

Burmistrz Woźnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w okresie 1.03.2018 do 31.12.2018 roku oraz zaprasza podmioty do składania ofert.

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr KR.120.25.2018

Burmistrza Woźnik

z dn. 22.01.2018

              

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały Nr 286/XXX/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.10.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 Burmistrz Woźnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w okresie 1.03.2018 do 31.12.2018 roku oraz zaprasza podmioty do składania ofert.

 

§ 1


1. Celem konkursu ofert jest realizacja zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

2. Realizacja zadań publicznych winna być realizowana poprzez:

 1. organizowania konferencji, seminariów, konkursów z zakresu nowoczesnych form kształcenia, nowatorskich programów autorskich, pomocy dydaktycznych;

 2. wspierania klubów i świetlic młodzieżowych oraz społecznych inicjatyw młodzieży;

 3. promocji osiągnięć dzieci i młodzieży poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw i olimpiad;

 4. organizowanie zajęć pozalekcyjnych, zajęć opiekuńczo–wychowawczych, warsztatów terapii grupowej, treningów wspomagających procesy przyswajania wiedzy;

 5. realizacji programów autorskich w ramach zajęć dodatkowych;

 6. organizowania obozów naukowych dla dzieci i młodzieży.

   

 

§ 2


Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 1.03.2018 roku, a kończy nie później niż do 31.12.2018 roku.§ 3


Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817 ze zmianami), § 4


Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 2.500 zł.§ 5


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do 21 dni od ogłoszenia konkursu, oferty  za pośrednictwem generatora wniosków eNGO§ 6


Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1. Teren działania mieszczący się na terenie Gminy.

2. Merytoryczne  – określone w § 10 pkt 14 Programu Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi

3. Organizacyjne - w tym zasoby rzeczowe, kadrowe, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, zakładani partnerzy i beneficjanci

4. Finansowe - wysokość dotacji nie może przekroczyć 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.

5. Ocenę dotychczasowej współpracy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr 120.169.2015 z 9.11.2015§ 7


Koszty kwalifikowane:

 • Transport sprzętu, osób i transport specjalistyczny,

 • Wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu własnych lub dzierżawionych),

 • Obsługa medyczna i techniczna

 • Ubezpieczenie sprzętu i uczestników (bez ubezpieczeń komunikacyjnych),

 • Nagrody rzeczowe za udział w konkursach,

 • Koszty szkolenia uczestników,

 • Zakup sprzętu specjalistycznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania

 • Wyżywienie do wysokości maksymalnie 20% całości kosztów kwalifikowanych

 • Koszty administracyjne do wysokości maksymalnie 20% całości kosztów kwalifikowanych

 • Inne koszty ściśle związane z realizacją zadania

   

 

§ 8


Nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie.§ 9


Oferty składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora eNGO ( https://wozniki.engo.org.pl  ) – oferty złożone w ten sposób są traktowane jako zawierające cyfrowy podpis kwalifikowany.§ 10


1. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustanawia Burmistrz Woźnik.

2. Do udziału w pracach Komisji zaprasza się podmioty uprawnione określone w § 3. Zgłoszeń można dokonywać do czasu zamknięcia naboru ofert na konkurs.

3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Woźnik po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

4. O podjętych decyzjach składający ofertę są powiadamiani.

5, Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

6. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.§ 11


W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.§ 12

 

1. Warunkiem zawarcia umowy jest:

 1. posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,

 2. w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji projektu pomiędzy Gminą Woźniki a podmiotem składającym ofertę.

3. Obowiązujący formularz wniosku dostępny jest za pośrednictwem generatora eNGO ( https://wozniki.engo.org.pl  )§ 13


Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego zadania w roku 2016 wyniosła 15.000,- zł, a w roku 2017 – 15.000,- zł§ 14


Termin składania ofert na konkurs upływa dnia 13.02.2017 natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.03.2018 roku.
 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2018 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 208
22 stycznia 2018 12:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2018 12:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik__ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 stycznia 2018 12:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120252018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl