Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

ROK 2008-2018 (Archiwum) zobacz archiwum »

Burmistrz Woźnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej w okresie 15.02.2018 do 31.12.2018 roku oraz zaprasza podmioty do składania ofert

 


Załącznik

      Do Zarządzenia Nr KR.120.19.2018

                                            Burmistrza Woźnik

z dn. 17 .01.2018  roku

              

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały Nr 286/XXX/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.10.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 Burmistrz Woźnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej  w okresie 15.02.2018 do 31.12.2018 roku oraz zaprasza podmioty do składania ofert.

§ 1


1. Celem konkursu ofert jest realizacja zadania publicznego zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej

2. Realizacja zadania publicznego winna być realizowana poprzez:

a) wydawania publikacji wzbogacających bibliografię historyczną Ziemi Woźnickiej.


§ 2


Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 15.02.2018 roku, a kończy nie później niż do 31.12.2018 roku.


§ 3


Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817 ze zmianami), 


§ 4


Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 2.800 zł.


§ 5


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do 21 dni od ogłoszenia konkursu, oferty  za pośrednictwem generatora wniosków eNGO


§ 6


Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1. Teren działania mieszczący się na terenie Gminy.

2. Merytoryczne – określone w § 10 pkt 4 Programu Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi

3. Organizacyjne - w tym zasoby rzeczowe, kadrowe, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, zakładani partnerzy i beneficjanci

4. Finansowe - wysokość dotacji nie może przekroczyć 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.

5. Ocenę dotychczasowej współpracy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr 120.169.2015 z 9.11.2015


§ 7


W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację zadania określonego w § 1 warunkiem rozliczenia zadania jest:

1. Przekazanie do dyspozycji Gminy Woźniki 50 % nakładu publikacji.

2. Wydanie publikacji niebędącej powieleniem w całości lub w znacznym stopniu wcześniejszych publikacji opisujących Gminę Woźniki


§ 8


Koszty kwalifikowane:

 • Druk, edycja i wynagrodzenia autorskie

 • Koszty prowadzenia badań naukowych (np. przejazdy do archiwów, muzeów i bibliotek)

 • Nagrody rzeczowe za udział w konkursach,

 • Zakup sprzętu specjalistycznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania

 • Wyżywienie do maksymalnej wysokości 10% kosztów kwalifikowanych

 • Koszty administracyjne do maksymalnej wysokości 20% kosztów kwalifikowanych

 • Inne koszty ściśle związane z realizacją zadnia: obsługa finansowa

   

§ 9


Nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie


§ 10


Oferty skłąda się za pośrednictwem generatora eNGO ( https://wozniki.engo.org.pl  ) – oferty złożone w ten sposób są traktowane jako zawierające cyfrowy podpis kwalifikowany.


§ 11


1. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustanawia Burmistrz Woźnik.

2. Do udziału w pracach Komisji zaprasza się podmioty uprawnione określone w § 3. Zgłoszeń można dokonywać do czasu zamknięcia naboru ofert na konkurs.

3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Woźnik po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

4. O podjętych decyzjach składający ofertę są powiadamiani.

5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

6. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.


§ 12


W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.


§ 13

1. Warunkiem zawarcia umowy jest:

 1. posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,

 2. w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji projektu pomiędzy Gminą Woźniki a podmiotem składającym ofertę.

3. Obowiązujący formularz wniosku dostępny jest za pośrednictwem generatora eNGO ( https://wozniki.engo.org.pl  )


§ 14


Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego zadania w roku 2016 wyniosła 5.000,- zł, a w roku 2017 – 6.000,- zł


§ 15


Termin składania ofert na konkurs upływa dnia 8.02.2018 natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.02.2018 roku.


 Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2018 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 179
17 stycznia 2018 12:39 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2018 12:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik__ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2018 12:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120192018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl