Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

ROK 2008-2018 (Archiwum) zobacz archiwum »

Burmistrz Woźnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie 10.02.2018 do 31.12.2018 roku oraz zaprasza podmioty do składania ofert.

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr KR.120.8.2018

Burmistrza Woźnik

z dnia 11.01.2018  roku

                                             

                                                                             

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały Nr 286/XXX/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.10.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 Burmistrz Woźnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w okresie 10.02.2018 do 31.12.2018 roku oraz zaprasza podmioty do składania ofert.

 

§ 1


1. Celem konkursu ofert jest realizacja zadania publicznego Gminy Woźniki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy.

2. Realizacja zadania publicznego winna być realizowana poprzez:

  1. uczestnictwa zawodników z klubów, ognisk i sekcji sportowych, reprezentantów Gminy w rozgrywkach sportowych, turniejach, olimpiadach i zawodach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,

  2. szkolenia w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych,

  3. organizowania imprez i zawodów sportowych na terenie Gminy,

  4. utrzymania i przygotowania gminnej bazy sportowej,

  5. organizowania zajęć rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców Gminy,

  6. organizowania pozalekcyjnych, ogólnorozwojowych i korekcyjnych zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych.

     

§ 2


Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 10.02.2018 roku, a kończy nie później niż do 31.12.2018 roku.


§ 3


Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817 ze zmianami), 


§ 4


Zadania winny być realizowane w następujących dyscyplinach sportowych:

- piłka nożna

- tenis stołowy

- skat sportowy

- badminton

- karate

- piłka siatkowa


§ 5


Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 46.000 zł.


§ 6


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do 21 dni od ogłoszenia konkursu, oferty  za pośrednictwem generatora wniosków eNGO


§ 7


Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1. Teren działania mieszczący się na terenie Gminy lub działanie skierowane dla mieszkańców Gminy oraz posiadanie sekcji w dyscyplinie sportowej określonej w § 4,

2. Merytoryczne zgodnie z następującym kluczem

A.  w poszczególnych dyscyplinach sportowych

- piłka nożna – 36.000 zł

- tenis stołowy – 1.000 zł

- skat sportowy – 1.000 zł

- badminton – 1.000 zł

- karate – 3.000 zł

- piłka siatkowa – 4.000 zł

B.  do podziału środków pomiędzy wnioski zgłoszone w tej samej dyscyplinie sportu jako podstawę należy przyjąć wyliczenie z algorytmu przyjętego uchwałą Nr 4 Gminnej Rady Sportu z dnia 27.09.2017, zamieszczony poniżej

A=1/C*40%B+D/E*50%B+F/G*10%B           

Przy czym:

A – kwota dofinansowania na dany wniosek

B – łączna kwota przeznaczona na daną dyscyplinę sportu

C – ilość złożonych wniosków, w których organizacje pozarządowe wykazały utrzymywanie gminnej bazy sportowej – w przypadku wniosku, w którym nie uwzględniono utrzymania gminnej bazy sportowej C = ∞.          

Jeżeli C=0 to wyrażenie „1/C” zastępuje się „F/G”.

D – ilość punktów otrzymanych przez organizacje pozarządowe za prowadzenie sekcji i drużyn sportowych (w przypadku piłki nożnej obliczane następująco: 18 pkt za każdą drużynę w III lidze, 14 pkt za każdą drużynę w IV lidze, 10 pkt za każdą drużynę w lidze okręgowej, 6 pkt za każdą drużynę w klasie A, 4 pkt za każdą drużynę w klasie B, 3 pkt za każdą drużynę juniorów oraz 2 pkt za każdą drużynę trampkarzy, 1 pkt za każdą drużynę nie zgłoszoną do rozgrywek; w pozostałych przypadkach 1 pkt za każdą drużynę nie zgłoszoną).

E – łączna ilość punktów ze wszystkich wniosków złożonych na daną dyscyplinę sportu

F – ilość zawodników trenowanych z terenu gminy Woźniki

G – łączna ilość zawodników ze wszystkich wniosków złożonych na daną dyscyplinę sportu

3. Organizacyjne - w tym zasoby rzeczowe, kadrowe, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, zakładani partnerzy i beneficjanci

4. Finansowe - wysokość dotacji nie może przekroczyć 90 % kosztów kwalifikowanych zadania

5. Ocenę dotychczasowej współpracy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr 120.169.2015 z 9.11.2015

 

§ 8


Koszty kwalifikowane:

1. Wyżywienie do maksymalnej wysokości 20 % całości kosztów kwalifikowanych,

2. Koszty administracyjne do maksymalnej wysokości 20 % całości kosztów kwalifikowanych

3. Transport sprzętu, osób i transport specjalistyczny,

4. Wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu własnych lub dzierżawionych),

5. Obsługa sędziowska, medyczna, techniczna

6. Ubezpieczenie sprzętu i zawodników (bez ubezpieczeń komunikacyjnych),

7. Opłaty startowe i licencyjne,

8. Nagrody rzeczowe za udział w konkursach,

9. Podstawowe zabezpieczenie medyczne zawodników,

10. Koszty szkolenia zawodników,

11. Utrzymanie i rozbudowa gminnej bazy sportowej,

12. Zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania

13. Inne koszty ściśle związane z realizacją zadnia

 

§ 9


Nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie


§ 10


Oferty składa się za pośrednictwem generatora eNGO ( https://wozniki.engo.org.pl ) – oferty złożone w ten sposób są traktowane jako zawierające cyfrowy podpis kwalifikowany.


§ 11


1. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustanawia Burmistrz Woźnik.

2. Do udziału w pracach Komisji zaprasza się podmioty uprawnione określone w § 3. Zgłoszeń można dokonywać do czasu zamknięcia naboru ofert na konkurs.

3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Woźnik po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

4. O podjętych decyzjach składający ofertę są powiadamiani.

5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

6. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.


§ 12


W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.


§ 13


1. Warunkiem zawarcia umowy jest:

  1. posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,

  2. w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji projektu pomiędzy Gminą Woźniki a podmiotem składającym ofertę.

3. Obowiązujący formularz wniosku dostępny jest za pośrednictwem generatora eNGO ( https://wozniki.engo.org.pl )


§ 14


Warunkiem rozliczenia dotacji jest, zgodnie z § 3 uchwały Nr 2 Gminnej Rady Sportu z dnia 12.09.2016, uczestniczenie w rozgrywkach sportowych lub organizacja zawodów. Wyjątek stanowi przekazanie dotacji wyłącznie na utrzymanie i przygotowanie gminnej bazy sportowej.


§ 15


Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego zadania w roku w 2016 wyniosła 220.170,- zł, a w 2017 – 229.000,- zł.


§ 16


Termin składania ofert na konkurs upływa dnia 2.02.2018 natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.02.2018 roku.

 Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2018 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 228
11 stycznia 2018 13:28 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2018 13:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr12082018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2018 13:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl