Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

ROK 2008-2018 (Archiwum) zobacz archiwum »

Powołanie Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w 2018 roku

Zarządzenie  Nr KR.120.195.2017

Burmistrza Woźnik

z dnia 11 grudnia 2017 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w 2018 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 2a - 2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 12 załącznika do uchwały Nr 286/XXX/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.10.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 zarządza się, co następuje:

 

§ 1


Powołuje się następujące Komisje Konkursowe do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w 2018 roku:

 

1. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

 1. Przewodniczący: Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak – sekretarz Gminy

 2. Członek: Piotr Kalinowski – inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

 3. Członek: Daria Nowaczyk - Biegisz – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 4. Członek: Józef Nowak – przedstawiciel Stowarzyszenia Społeczno – Sportowego HUMANE

 5. Członek: Anna Gasiak – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej Kamienica

 6. Członek: Andrzej Staron – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica     


2. w  zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym:

 1. Przewodniczący: Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak – sekretarz Gminy

 2. Członek: Piotr Kalinowski – inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

 3. Członek: Daria Nowaczyk - Biegisz – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 4. Członek: Józef Nowak – przedstawiciel Stowarzyszenia Społeczno – Sportowego HUMANE


3. w zakresie działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 1. Przewodniczący: Alina Kot – kierownik referatu drogownictwa, promocji, kultury i współpracy z podmiotami gospodarczymi

 2. Członek: Piotr Kalinowski – inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

 3. Członek: Aneta Meisner – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 4. Członek: Agata Szewczyk – Pliczko – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 5. Członek: Józef Nowak – przedstawiciel Stowarzyszenia Społeczno – Sportowego HUMANE

 6. Członek: Anna Gasiak – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej Kamienica


4. w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 1. Przewodniczący: Alina Kot – kierownik referatu drogownictwa, promocji, kultury i współpracy z podmiotami gospodarczymi

 2. Członek: Piotr Kalinowski – inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

 3. Członek: Aneta Meisner – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 4. Członek: Agata Szewczyk – Pliczko – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 5. Członek: Józef Nowak – przedstawiciel Stowarzyszenia Społeczno – Sportowego HUMANE


5. w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności

 1. Przewodniczący: Andrzej Kopyciok – kierownik referatu spraw obywatelskich i społecznych

 2. Członek: Piotr Kalinowski – inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

 3. Członek: Katarzyna Fiuk – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 4. Członek: Józef Nowak – przedstawiciel Stowarzyszenia Społeczno – Sportowego HUMANE

 5. Członek: Andrzej Staron – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica     

   

6. w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej

 1. Przewodniczący: Alina Kot – kierownik referatu drogownictwa, promocji, kultury i współpracy z podmiotami gospodarczymi

 2. Członek: Piotr Kalinowski – inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

 3. Członek: Aneta Meisner – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 4. Członek: Agata Szewczyk – Pliczko – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 5. Członek: Józef Nowak – przedstawiciel Stowarzyszenia Społeczno – Sportowego HUMANE

 6. Członek: Anna Gasiak – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej Kamienica

 7. Członek: Andrzej Staron – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica     


7. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 1. Przewodniczący: Andrzej Kopyciok – kierownik referatu spraw obywatelskich i społecznych

 2. Członek: Piotr Kalinowski – inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

 3. Członek: Katarzyna Fiuk – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach


8. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 1. Przewodniczący: Dorota Cieluch – kierownik referatu gospodarki gruntami, ochrony środowiska i rolnictwa

 2. Członek: Piotr Kalinowski – inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

 3. Członek: Anna Ozga – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 4. Członek: Aleksandra Kurek – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 5. Członek: Wioletta Filipczyk – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 6. Członek: Józef Nowak – przedstawiciel Stowarzyszenia Społeczno – Sportowego HUMANE

 7. Członek: Anna Gasiak – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej Kamienica

 

 

9. w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 1. Przewodniczący: Andrzej Kopyciok – kierownik referatu spraw obywatelskich i społecznych

 2. Członek: Piotr Kalinowski – inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

 3. Członek: Katarzyna Fiuk – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 4. Członek: Józef Nowak – przedstawiciel Stowarzyszenia Społeczno – Sportowego HUMANE

 5. Członek: Anna Gasiak – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej Kamienica

 6. Członek: Andrzej Staron – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica     


10. w dziedzinie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

 1. Przewodniczący: Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak – sekretarz Gminy

 2. Członek: Piotr Kalinowski – inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

 3. Członek: Daria Nowaczyk - Biegisz – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 4. Członek: Anna Gasiak – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej Kamienica

 5. Członek: Andrzej Staron – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica     


11. w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu

 1. Przewodniczący: Andrzej Kopyciok – kierownik referatu spraw obywatelskich i społecznych

 2. Członek: Piotr Kalinowski – inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

 3. Członek: Katarzyna Fiuk – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach


12. z zakresu turystyki i krajoznawstwa

 1. Przewodniczący: Alina Kot – kierownik referatu drogownictwa, promocji, kultury i współpracy z podmiotami gospodarczymi

 2. Członek: Piotr Kalinowski – inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

 3. Członek: Aneta Meisner – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 4. Członek: Agata Szewczyk – Pliczko – pracownik Urzędu Miejskiego w Woźnikach

 5. Członek: Józef Nowak – przedstawiciel Stowarzyszenia Społeczno – Sportowego HUMANE

 6. Członek: Anna Gasiak – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej Kamienica

 7. Członek: Andrzej Staron – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica     

 

§ 2

 

Regulamin pracy Komisji Konkursowych stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik

do Zarządzenia Nr  KR.120.195.2017

Burmistrza Woźnik

z dnia.11.12.2017 roku

 

 Regulamin

pracy Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych

Gminy Woźniki w 2018 roku

 

§ 1


1. Komisje Konkursowe zwane dalej „Komisją” działają na podstawie odpowiedniego Zarządzenia Burmistrza Woźnik w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Woźniki w 2018 roku

2. Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określenia wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności publicznej i wolontariacie.

3. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach oraz zdalnie. Komisja może realizować swoje zadania jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum 2/3 składu osobowego Komisji.

4. Komisją Konkursową kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona przez Przewodniczącego.

5. Każdy Członek Komisji Konkursowej składa oświadczenie, że:

1) nie jest oferentem, nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunki pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz, że nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o realizacje zadania publicznego.

2) Nie pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może tym budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

 

§ 2

 

1. Ocenę formalną złożonych wniosków dokonuje inspektor ds współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Ocena formalna wniosku obejmuje ocenę dopuszczającą oraz ocenę punktową:

3. Ocena dopuszczająca wniosku obejmuje:

 1. Kontrolę zgodności danych wniosku z zapisami KRS bądź innego rejestru, w którym organizacja jest zarejestrowana

 2. Kontrolę możliwości statutowych wykonania zadania publicznego przez wnioskującą organizację

 3. Kontrolę realizacji zapisów art 4a-4c ustawy przez wnioskującą organizację

 4. Kontrolę terenu działania organizacji

4. Wniosek, który uzyskał co najmniej jedną negatywną ocenę dopuszczającą nie przechodzi do kolejnego etapu oceniania.

5. Ocena punktowa wniosku obejmuje:

 1. Określenie wysokości wkładu własnego organizacji (1% wkładu własnego = 1 pkt oceny)

 2. Zgodność kosztorysu z warunkami konkursowymi (1% zakwestionowanych kosztów = - 1 pkt oceny)

 3. Ocenę dotychczasowej współpracy, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.169.2015 z dnia 9.11.2015

 4. Ocenę doświadczenia organizacji (ilość zrealizowanych zadań z danego zakresu w ciągu ostatnich 5 lat = ilość pkt do oceny)

 5. Zasoby własne organizacji (wykazanie wykorzystania zasobów własnych = 10 pkt do oceny)

 6. Zakładani partnerzy przy realizacji zadania określonego we wniosku (każdy partner = 1 pkt do oceny)

6. Karta oceny formalnej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu


§ 3


1. Ocenę merytoryczną złożonych wniosków dokonują pozostali członkowie Komisji oddzielnie

2. Ocena merytoryczna składa się z oceny dopuszczającej oraz oceny punktowej

3. Ocena dopuszczająca wniosku obejmuje zgodność wniosku z celami otwartego konkursu ofert

4. W przypadku otrzymania przez wniosek negatywnej oceny dopuszczającej nie dokonuje się oceny punktowej

5. Ocena punktowa wniosku obejmuje:

 1. ocenę celowości proponowanego zadania (max 10 pkt)

 2. ocenę zasięgu oddziaływania proponowanego zadania (max 10 pkt)

 3. ocenę trwałości rezultatów proponowanego zadania (max 10 pkt)

 4. ocenę realności planowanego harmonogramu proponowanego zadania (max 10 pkt)

 5. ocenę budżetu proponowanego zadania (max 10 pkt)

6. Karta oceny merytorycznej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu


§ 4

 

1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje się zdalnie za pośrednictwem systemu eNGO (https://wozniki.engo.org.pl ) przed rozpoczęciem obrad Komisji

2. Komisja podczas obrad sumuje punkty uzyskane przez poszczególne wnioski z oceny formalnej i merytorycznej od każdego członka komisji

3. Komisja jest zobowiązana przy ustalaniu wysokości proponowanego dofinansowania wniosków do uwzględnienia uzyskanej punktacji

4. Komisja na podstawie informacji zawartych w ofercie może określić zakres zadania, zaproponować kwotę dofinansowania a także wskazać pozycje wymienione w budżecie projektu, które zostaną objęte dofinansowaniem.

5. Komisja może określić wysokość kwot na wybrane do dofinansowania pozycje budżetu danego projektu.

6. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w jednym głosowaniu jawnym.

7. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.


§ 5

 

1. Komisja sporządza  do każdej oferty protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu

3. Przewodniczący Komisji sporządza z każdego posiedzenia Komisji protokół zbiorczy, który będzie przekazany Burmistrzowi Woźnik.


 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2017 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 298
11 grudnia 2017 11:56 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [zalacznik__regulamin_pracy_komisji_konkursowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2017 11:56 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201952017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2017 11:50 Daria Nowaczyk - Biegisz - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl