Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

ROK 2008-2018 (Archiwum) zobacz archiwum »

Burmistrz Woźnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 1.01.2018 do 31.12.2018 roku oraz zaprasza podmioty do składania ofert.

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr KR.120.176.2017

Burmistrza Woźnik

z dnia 15.11.2016 roku

                                             

                                                                             

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały Nr 286/XXX/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.10.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 Burmistrz Woźnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży  w okresie 1.01.2018 do 31.12.2018 roku oraz zaprasza podmioty do składania ofert.

 

§ 1


1. Celem konkursu ofert jest realizacja zadania publicznego Gminy Woźniki w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Realizacja zadania publicznego winna być realizowana poprzez:

a) organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato i Akcji Zima

b) organizowanie specjalistycznych form wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonie zdrowotne, rehabilitacyjne i terapeutyczne)


§ 2


Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 1.01.2018 roku, a kończy nie później niż do 31.12.2018 roku.


§ 3


Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817 ze zmianami), 


§ 4


W ramach zadania winny być w szczególności realizowane następujące działania:

1. prowadzenie wypoczynku dzieci podczas ferii zimowych

2. organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii, półkolonii lub obozów


§ 5


Priorytetowo będą traktowane wnioski, w których:

1. zaplanowano prowadzenie wypoczynku dla jak najszerszej grupy odbiorców, oraz wykazano odpowiedni potencjał organizacyjny, kadrowy i rzeczowy gwarantujący prawidłową realizację zadania,

2. w trakcie naboru uwzględniono powszechny udział w uczestników ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o niskim statusie społecznym,

3. uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans,

4. przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów,

5. zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy,

6. wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju i w podobnym zakresie.  


§ 6


Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 20 000,00 zł.


§ 7


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do 21 dni od ogłoszenia konkursu, oferty  za pośrednictwem generatora wniosków eNGO

 

§ 8


Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1. Teren działania mieszczący się na terenie Gminy

2. Merytoryczne – określone w § 10 pkt 15 Programu Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi

3. Organizacyjne – w tym zasoby rzeczowe, kadrowe, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, zakładani partnerzy i beneficjanci

4. Finansowe – wysokość dotacji nie może przekroczyć 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.

5. Ocenę dotychczasowej współpracy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr 120.169.2015 z 9.11.2015


§ 9


Koszty kwalifikowane:

 • Wynagrodzenie trenerów i opiekunów

 • Wyżywienie do maksymalnej wysokości 60% całości kosztów kwalifikowanych,

 • Transport osób

 • Wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu własnych lub dzierżawionych),

 • Ubezpieczenie sprzętu i uczestników (bez ubezpieczeń komunikacyjnych),

 • Obsługa techniczna

 • Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania

 • Koszty administracyjne do maksymalnej wysokości 20% kosztów kwalifikowanych

 • Inne koszty ściśle związane z realizacją zadnia: obsługa finansowa

   

§ 10


Nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie


§ 11


Oferty skłąda się za pośrednictwem generatora eNGO ( https://wozniki.engo.org.pl  ) – oferty złożone w ten sposób są traktowane jako zawierające cyfrowy podpis kwalifikowany.


§ 12


1. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustanawia Burmistrz Woźnik.

2. Do udziału w pracach Komisji zaprasza się podmioty uprawnione określone w § 3. Zgłoszeń można dokonywać do czasu zamknięcia naboru ofert na konkurs.

3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Woźnik po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

4. O podjętych decyzjach składający ofertę są powiadamiani.

5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

6. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.


§ 13


W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.


§ 14


Warunkiem zawarcia umowy jest:

1. posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,

2. w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu.

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji projektu pomiędzy Gminą Woźniki a podmiotem składającym ofertę.

4. Obowiązujący formularz wniosku dostępny jest za pośrednictwem generatora eNGO ( https://wozniki.engo.org.pl  )


§ 15


Wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego zadania w roku 2016 wyniosła 30.750,- zł, a w roku 2017 – 29.000,- zł

 

§ 16


Termin składania ofert na konkurs upływa dnia 8.12.2017 natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2018 roku.

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2017 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 181
16 listopada 2017 12:11 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2017 12:11 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201762017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2017 12:10 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl