Budżet 2015

UCHWAŁA Nr 117/XII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok

Uchwała Nr 117/XII/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 23 listopada 2015 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 26/IV/2015 z dnia 22.01.2015 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


Dokonać zmiany dochodów budżetu gminy o kwotę

42 770,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów

w tym:

44 775 060,21 zł

1/ bieżące w kwocie

z tego:

42 770,00 zł

a) wpływy z różnych opłat - opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych

42 000,00 zł

b) wpływy z różnych dochodów

770,00 zł


§ 2. 


Dokonać zmiany wydatków budżetu gminy o kwotę

42 770,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków

w tym:

43 892 844,21 zł

1/ bieżące w kwocie

z tego:

67 770,00 zł

 

a) wydatki jednostek budżetowych

62 770,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

62 770,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące

5 000,00 zł

2/ majątkowe w kwocie

z tego:

(-)25 000,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

(-)25 000,00 zł


§ 3. 


Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.


§ 4. 


Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5. 


Dokonać zwiększenia planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2015 rok:

a) dochody      3 000,00 zł

b) wydatki       3 000,00 zł,    zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 6. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 7. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2015 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 324
26 listopada 2015 10:42 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 listopada 2015 10:42 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 listopada 2015 10:41 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany