Budżet 2015

ZARZĄDZENIE NR KR.120.164.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 30.10.2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.164.2015

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 30.10.2015 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10, ust. 3 uchwały Nr 26/IV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22.01.2015 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2015 r. - Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę                                       109 974,42 zł

do ogólnej kwoty dochodów                                                               44 732 290,21 zł

w tym :

1/ bieżące w kwocie:                                                                               109 974,42 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                   69 404,05 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                          37 675,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach

programów rządowych                                                                                  2 895,37 zł

 

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę                                         109 974,42 zł

do ogólnej kwoty wydatków                                                                43 850 074,21 zł

w tym:

1/ bieżące w kwocie:                                                                                 115 515,72 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   79 399,35 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   12 397,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań                                  67 002,35 zł

b/ dotacje na zadania bieżące                                                                        5 200,00 zł

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        30 916,37 zł

 

2/ majątkowe w kwocie:                                                                           (-) 5 541,30 zł

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           (-) 5 541,30 zł

 

 

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2015 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 329
06 listopada 2015 14:22 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2015 14:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2015 14:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany