Budżet 2015

ZARZĄDZENIE NR KR.120.101.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 08.07.2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.101.2015

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 08.07.2015 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10, ust. 3 uchwały Nr 26/IV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22.01.2015 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2015 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ l. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy:

1/ wydatki bieżące

w tym:

a/ wydatki jednostek budżetowych:                                     (-) 3 180,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          (-) 4 200,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                1 020,00 zł

 

b/ dotacje na zadania bieżące                                                   3 180,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2015 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 341
16 lipca 2015 08:57 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2015 08:57 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201012015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2015 08:56 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany