Budżet 2015

ZARZĄDZENIE NR KR.120.94.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 30.06.2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.94.2015

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 30.06.2015 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10, ust. 3 uchwały Nr 26/IV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22.01.2015 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2015 r.- Burmistrz Woźnik

zarządza co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 14 924,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów 41 864 772,72 zł

w tym :

1/ bieżące w kwocie: 14 924,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego 1 088,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację:

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 13 836,00 zł

 

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 14 924,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków 40 982 556,72 zł

w tym:

1/ bieżące w kwocie: 14 924,00 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 088,00 zł

- wynagrodzenia í składki od nich naliczane 3 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań (-) 1 912,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 836,00 zł

 

 

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie

z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2015 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 363
07 lipca 2015 15:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2015 15:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2015 15:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120942015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany