Budżet 2015

UCHWAŁA Nr 80/VIII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok

Uchwała Nr 80/VIII/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 25 czerwca 2015 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 26/IV/2015 z dnia 22.01.2015 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


Dokonać zmiany dochodów budżetu gminy o kwotę

31 314,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów

w tym:

41 849 848,72 zł

 

1/ bieżące w kwocie

z tego:

31 314,00 zł

a) wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy - pracownicy społecznie użyteczni i publiczni

 

31 314,00 zł


§ 2.

 

Dokonać zmiany wydatków budżetu gminy o kwotę

(-) 98 686,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków

w tym:

40967 632,72 zł

1/ bieżące w kwocie

z tego:

25 314,00 zł

 

a) wydatki jednostek budżetowych

14 214,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 000,00 zł

(-) 10 786,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące

11 100,00 zł

2/ majątkowe w kwocie

z tego:

(-)124 000,00 zł

 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

(-)124 000,00 zł


§ 3.

 

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.


§ 4.

 

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5.

 

Dokonać zmniejszenia planu przychodów w budżecie gminy o kwotę   (-) 130 000,00 zł

do ogólnej kwoty przychodów   1 251 752, 00 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 6.

 

Dokonać zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 7.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

 


Uchwała Nr 83/IX/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 4 sierpnia 2015 r.


w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 80/VIII/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 26/IV/2015 z dnia 22.01.2015 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 80/VIII/2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok dokonać następujacych zmian:


§ 1.

 

Dokonać zmiany brzmienia § 7, który otrzymuje brzmienie:

„Po dokonaniu zmian w budżecie nadwyżka budżetowa wynosi 882 216,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”.


§ 2.

 

Dokonać zmiany § 8, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.”.


§ 3. 


Dodać § 9 w brzmieniu:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.”.


§ 4. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 5. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2015 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 369
12 sierpnia 2015 09:01 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_83ix2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 sierpnia 2015 09:00 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2015 11:00 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany