Budżet 2015

ZARZĄDZENIE NR KR.120.88.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 19.06.2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.88.2015
BURMISTRZA Woźnik
z dnia 19.06.2015 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.
zm.) oraz §10, ust. 3 uchwały Nr 26/IV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22.01.2015 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2015 r. - Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

§ 1. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy
1/ wydatki bieżące
w tym:
a/ wydatki jednostek budżetowych: (-) 3 595,28 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 397,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (-) 7 992,28 zł
b/ świadczenie na rzecz osób fizycznych 3 595,28 zł
2/ wydatki majątkowe:
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (-) 547,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie
zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2015 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 388
26 czerwca 2015 10:46 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2015 10:46 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2015 10:45 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120882015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany