Budżet 2015

UCHWAŁA Nr 68/VII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok

Uchwała Nr 68/VII/2015
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 maja 2015 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 26/IV/2015 z dnia 22.01.2015 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:


§ 1. 


Dokonać zmiany dochodów budżetu gminy o kwotę

55 916,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów

w tym:

41 818 534,72 zł

 

1/ bieżące w kwocie

z tego:

70 225,00 zł

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

 

70 225,00 zł

2/ majątkowe w kwocie

z tego:

(-)14 309,00 zł

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

 

(-)14 309,00 zł


§ 2. 


Dokonać zmiany wydatków budżetu gminy o kwotę

55 916,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków

w tym:

41 066 318,72 zł

1/ bieżące w kwocie

z tego:

110 457,00 zł

 

a) wydatki jednostek budżetowych

65 030,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

65 030,00 zł

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich

c) obsługa długu

 

70 225,00 zł

(-)24 798,00 zł

2/ majątkowe w kwocie

z tego:

(-)54 541,00 zł

 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

(-)54 541,00 zł

- na programy finansowane z udziałem środków europejskich

(-)24 819,00 zł


§ 3.

 

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.


§ 4. 


Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 6. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Henryk Gorol

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2015 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 456
10 czerwca 2015 13:26 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2015 13:26 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2015 13:25 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany