Budżet 2015

ZARZĄDZENIE NR KR.120.74.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 21.05.2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.74.2015

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 21.05.2015 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2015 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10, ust. 3 uchwały Nr 26/IV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22.01.2015 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2015 r. - Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 14 040,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów 41 762 618,72 zł

w tym :

1/ bieżące w kwocie: 14 040,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 040,00 zł

 

 

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 14 040,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków 41 010 402,72 zł

w tym:

1/ bieżące w kwocie: 14 040,00 zł

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 020,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań (-) 4 020,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 040,00 zł

2/ majątkowe, w tym:

a/ na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         10 445,00 zł

 

§ 3. Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2015 09:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 521
29 maja 2015 09:16 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 maja 2015 09:16 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 maja 2015 09:16 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany