Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

- Szacowanie szkód łowieckich zobacz archiwum »

Zmiana Prawa Łowieckiego

 Zmiana Prawa Łowieckiego


W dniu 1 kwietnia 2018r. weszła w życie  ustawa o zmianie  ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, w zakresie  szkód łowieckich. Zgodnie z nowym zapisem art.46 wniosek  o oszacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie , jelenie, daniele i sarny , w tym ustalenie  wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz  gruntów  rolnych składa na piśmie do organu wykonawczego gminy właściwej  ze względu  na miejsce  wystąpienia szkody  tj. do właściwego  terytorialnie  Wójta, Burmistrza , Prezydenta.

Szacowanie odbywa się w myśl dotychczasowego rozporządzenia  Ministra Środowiska z dnia 08 marca 2010r. w sprawie sposobu  postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.


Wniosek o oszacowanie szkód winien zawierać w szczególności:

1. imię i nazwisko albo nazwę , adres  miejsca zamieszkania  albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych;

2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3. wskazanie rodzaju uszkodzonej powierzchni lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich oraz ustalenia wysokości odszkodowania, zgodnie z w/w ustawą   dokonuje Zespół, składający się z:

1. przedstawiciela  gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej  „przedstawicielem gminy”, którym jest sołtys danej jednostki pomocniczej – sołectwa  , na którym wystąpiły szkody łowieckie, a na terenie gdzie nie została utworzona jednostka pomocnicza – przedstawiciel  Gminy;

2. przedstawiciela  zarządcy albo dzierżawcy  obwodu łowieckiego;

3. właściciela  albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których  wystąpiła szkoda.


Szacowanie szkody składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego ,które mają zostać wykonane nie później niż 7 dni od zgłoszenia, a właściciel lub posiadacz gruntu oraz zarządca lub dzierżawca koła łowieckiego  winni być zawiadomieni o terminie nie później niż 3 dnia od zgłoszenia.

Zawiadomienie o terminie zbioru właściciel lub posiadacz gruntu rolnego składa na piśmie na 7 dni przed planowanym zbiorem, a samo szacowanie ostateczne odbywa się najpóźniej  w dniu  sprzętu uszkodzonej uprawy.

W przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została  zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie  szacowania  ostatecznego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania  wniosku.

Z   oględzin lub szacowania ostatecznego sporządza się protokół w 3 egzemplarzach, po jednym dla każdego członka zespołu szacującego . Jeśli   od sporządzonego protokołu nie zostało wniesione odwołanie ,właścicielowi lub posiadaczowi gruntu rolnego w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu zostaje wypłacone odszkodowanie.  Odszkodowanie wypłaca zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego.

W ciągu 7 dni  od podpisania protokołu szacowania właściciel lub posiadacz gruntu rolnego oraz zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego mogą wnieść na piśmie  odwołanie do właściwego Nadleśniczego. Odwołanie przysługuje zarówno od protokołu oględzin jak i9 protokołu szacowania ostatecznego.

Na pisemny wniosek członka Zespołu szacującego tylko w szacowaniu odwoławczym może brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody  izby rolniczej. W takim przypadku Izba Rolnicza ma obowiązek sporządzenia  na piśmie opinii  dot. oszacowania szkody, która nie jest wiążąca dla Nadleśniczego.

Oględzin lub szacowania ostatecznego, dokonuje się niezwłocznie , nie później niż w terminie 7 dni  od dnia otrzymania odwołania.

Nadleśniczy, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania protokołu szacowania wydaje decyzję administracyjną  o wysokości odszkodowania., która jest ostateczna.

Wypłata odszkodowania następuje w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji  administracyjnej Nadleśniczego , ze środków dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

Właściciel lub posiadacz gruntu rolnego lub dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego niezadowowlony z decyzji Nadleśniczego może w terminie trzech miesięcy  od dnia jej doręczenia wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 

Druki wniosków – zgłoszeń o wyszacowanie szkody oraz o planowanym zbiorze upraw uszkodzonych przez zwierzynę łowną  dostępne są w Urzędzie Miejskim w Woźnikach, pok. nr 14 Dorota Cieluch,

telefon 34-36 69 919 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.wozniki.pl w zakładce „szacowanie szkód łowieckich”.

 

 

 

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz.651);

2. rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 08 marca 2010r. w sprawie sposobu  postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych ( Dz. U .z 2010r. Nr 45 poz.272).

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2018 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 171
12 czerwca 2018 13:27 Daria Nowaczyk - Biegisz - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 13:26 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_planowanym_zbiorze_uprawy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 13:25 Daria Nowaczyk - Biegisz - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_planowanym_zbiorze_uprawy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl