Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

UCHWAŁA NR 31/V/2015 Rady Miejskiej W Woźnikach z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie: zamiany gruntu będącego własnością Gminy Woźniki na grunt będący własnością osób fizycznych.

U C H W A Ł A NR 31/V/2015

Rady Miejskiej W Woźnikach

z dnia 20 lutego 2015 r.

 

w sprawie: zamiany gruntu będącego własnością Gminy Woźniki na grunt

będący własnością osób fizycznych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Woźnikach

 

u c h w a l a

 

§ 1. Zezwolić na dokonanie zamiany nieruchomości położonej obrębie Lubsza będącej własnością Gminy Woźniki, oznaczonej k. m. 4-6 działka nr 150/22 o powierzchni 0.7730 ha zapisanej w księdze wieczystej Nr CZ1L/00037328/4 SR W Lublińcu na działki położone w obrębie Lubsza k. m. 4-2 oznaczone jako: działka nr 426/158 o powierzchni 0.0217 ha zapisana w księdze wieczystej Nr CZ1L/00044943/3 SR w Lublińcu oraz działka nr 430/158 o powierzchni 0.0741 ha zapisana w KW CZ1L/00031769/5 SR w Lublińcu.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2015 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 619
26 lutego 2015 11:47 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_31v2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2015 11:47 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl