Urząd Miejski w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany

Sprawozdania 2011 zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr 182/XVI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22.06.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2011 r.

Uchwała Nr 182/XVI/2012

RADY MIEJSKIEJ w WOŹNIKACH

z dnia 22.06.2012 r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2011 r.

 

 

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Woźniki za 2011 r. oraz sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2011 r.

 

Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

Zatwierdza się:

 

1) sprawozdanie finansowe Gminy Woźniki za 2011 r. - przedłożone w formie:

a) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

b) bilansu jednostki budżetowej,

c) rachunku zysków i strat,

d) zestawienia zmian w funduszu;

 

2) sprawozdanie Burmistrza Woźnik z wykonania budżetu za 2011 r.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Irena Matyl

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2012 10:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 738
13 lipca 2012 10:40 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_182.pdf] do dokumentu.
13 lipca 2012 10:39 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl