Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Zaproszenie do składania ofert na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Psarach”

Urząd Miejski w Woźnikach

Ul. Rynek 11

42-289 Woźniki

 

Znak sprawy: IK.7021.356.2019                                                            Woźniki, 16.12.2019 r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Psarach”

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Psarach”

2. Rodzaj zamówienia: usługi

3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Psarach.

3.1 Wykonawca zobowiązany będzie do wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych o kodze odpadu 19 08 05, w ilości szacunkowej 304 Mg rocznie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. pochodzących z oczyszczalni ścieków w Psarach.

4. Ogólne warunki zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie zgodnie z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych.

Powyższe wartości zostały podane w celu sporządzenia oferty. Podaną ilość odpadów należy traktować jako orientacyjną i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych ilości. Z tytułu zmniejszenia ilości wywożonych odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. W przypadku większej ilości odpadów niż zostały podane Wykonawca zobowiązuje się do ich odbioru.

Zakres zamówienia został określony szacunkowo na podstawie ilości odpadów wytworzonych w poprzednim roku, rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości wywiezionego i zagospodarowanego odpadu.

Wykonawca winien posiadać aktualne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (zbieranie, transport, zagospodarowanie).

Miejsce odbioru odpadów: Oczyszczalnia Ścieków w Psarach, ul. Poznańska 2a, 42-287 Lubsza.

Zagospodarowanie w/w odpadów może odbywać się metodami przewidzianymi w załączniku nr 1
i nr 2 do w/w ustawy o odpadach.

Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 20 ust. 3 w/w ustawy o odpadach zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone uwzględniając ust. 4 ustawy o odpadach.

Z chwilą wywiezienia osadu z terenu oczyszczalni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wywożony odpad z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa.

Środki transportu użyte przez Wykonawcę do wykonywania usługi muszą być przystosowane do przewozu odpadów wymienionych w niniejszym zapytaniu tj. szczelne (nie powodować wycieków), stabilne (uniemożliwiające osuwanie się odpadów i przedostanie się poza pojazd) oraz muszą mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną  do wywozu odpadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami technicznymi i przestrzennymi odbioru odpadów.

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej miejscu wykonywania działalności przez Wykonawcę.

Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia –  od podpisania umowy do dnia 31.12.2020 roku.

Odpady winny być wywożone sukcesywnie według potrzeb oczyszczalni na podstawie zlecenia telefonicznego lub mailowego o konieczności odbioru odpadów na min. 3 dni robocze przed planowanym terminem realizacji zlecenia.

Warunki płatności:

Fakturowanie odbywać się będzie po każdorazowym wywozie osadów. Termin płatności faktury 21 dni.

Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie na podstawie „Karty przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego oraz przez Odbiorcę, zgodnie z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.),

 Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.

Oferta będzie oceniana na podstawie

Cena oferty – 100%

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

     gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

II. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

III. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

 

  Alina Kot -  tel. ( 034) 3669 918 e-mail drogownictwo@wozniki

 

  Klaudia Łopat -  tel. (034) 3669 914 e-mail k.lopat@wozniki.pl

     

IV. Forma i miejsce składania ofert

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem, e-mailem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 8 lub mailowo na adres: k.lopat@wozniki.pl  do dnia 23.12.2019 r. do godz. 10:00.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Psarach IK.7021.356.2019

 

V. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie udzielonego przedmiotu zamówienia.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.


VI. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowo-cenowy

2. Projekt umowy                                                 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Klaudia Łopat - Referat INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2019 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 81
16 grudnia 2019 13:55 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [wzor_umowy_odpady.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2019 13:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2019 13:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany