Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie podcięcia korony drzew oraz usunięcie nadłamanych i obumarłych gałęzi drzew zlokalizowanych oraz zredukowanie wielkości korony drzew przy drogach gminnych i powiatowych IK.7021.19.2019 z dnia 08.11.2019 r.

Woźniki, dnia 08.11.2019 r.

IK.7021.19.2019

 

                                      

ZAPYTANIE  OFERTOWE

na wykonanie podcięcia korony drzew oraz usunięcie nadłamanych i obumarłych gałęzi drzew zlokalizowanych oraz zredukowanie wielkości korony drzew przy drogach gminnych i powiatowych

 

Gmina Woźniki zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie podcięcia korony drzew oraz usunięcie nadłamanych i obumarłych gałęzi drzew zlokalizowanych

 • przy drogach gminnych:

  1. Woźniki ul. Młyńska – 4 drzewa

  2. Psary ul. Dworcowa – 10 drzew

  3. Lubsza , ul. Młynek –  8 drzew

  3. Woźniki, ul. Powstańców – 9 drzew

  oraz zredukowanie wielkości korony drzew

  1. Woźniki ul. Rolnicza  – 1 drzewo

  2. Woźniki – Dyrdy ul. Leśna – 1 drzewo

   

 • przy drogach powiatowych:

  1.Psary ul. Główna – 5 drzew

  2. Woźniki – Ligota Woźnicka (przy moście) – 1 drzewo

  3. Woźniki – Ligota Woźnicka ul. Czarnoleśna – 3 drzewa

  3. droga relacji Lubsza – Ligota Woźnicka (przy wiadukcie) – 5 drzew

  4. Woźniki, ul. Tarnogórska – 10 drzew

   

   

Proszę o podanie cen dla dróg powiatowych i dla dróg gminnych.

Proszę o podanie ceny jednostkowej za drzewo.

Termin realizacji usługi do 30 listopada 2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu zadania.

Wszelkie koszty związane z przycinką i redukcją drzew ponosi wykonawca. Zakres prac obejmuje bieżące sprzątanie terenu wokół przedmiotowych drzew. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo robót, osób postronnych, mienia oraz porządek na terenie prac. Wykonawca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe podczas prowadzenia robót zgłoszone przez osoby trzecie. Wykonawca odpowiada za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie pasa drogowego danego odcinka drogi.

 

 

Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia  15  listopada 2019 r. do godz. 12:00.

Zainteresowani mogą składać oferty pisemne wg załączonego wzoru, w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Woźniki ul. Rynek 11 

b/ drogą elektroniczną: urzad@wozniki.pl  , marzena@wozniki.pl

 

Przygotowanie oferty

1) Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem, e-mailem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 8 do dnia 15.11.2019r. do godz. 12:00.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe nr IK.7021.19.2019 na:  Wykonanie podcięcia korony drzew oraz usunięcie nadłamanych  i obumarłych gałęzi drzew oraz zredukowanie wielkości korony drzew prz drogach gminnych i powiatowych”

2) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

3) Termin związania ofertą 30 dni licząc od terminu składania ofert.

4) Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Alina Kot – tel. (34) 3669918, e-mail; drogownictwo@wozniki.pl   

2. Marzena Misiok - Habrowska -  tel. (34) 3669904, e-mail: marzena@wozniki.pl

 

Gmina Woźniki zastrzega sobie prawo zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Woźniki oraz na stronie internetowej www.bip.wozniki.pl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marzena Misiok - Habrowska - Referat INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2019 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 124
08 listopada 2019 12:04 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [formularz_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2019 12:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_ik7021192019_z_dnia_8112019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2019 12:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany