Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2019 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ogłoszenie nr 540234642-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.

Woźniki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 614550-N-2019
Data: 24/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Woźniki, Krajowy numer identyfikacyjny 15139848000000, ul. ul. Rynek  11, 42-289  Woźniki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 36 69 900, e-mail inwestycje@wozniki.pl, faks 343 573 105.
Adres strony internetowej (url): www.wozniki.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:1. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie określonym w § 3. 2. Kredytobiorca dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Kredytobiorca dopuszcza określenie warunków szczegółowych wymaganych prawem bankowym oraz procedurami obowiązującymi w Banku. Warunki te jednak nie mogą zmieniać warunków zawartych w niniejszej umowie i być od nich mniej korzystne . Warunki szczegółowe mogą być spisane w postaci dodatkowego załącznika do umowy lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem
W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:1. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie określonym w § 3. 2. Zamawiający zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 3. Kredytobiorca dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Kredytobiorca dopuszcza określenie warunków szczegółowych wymaganych prawem bankowym oraz procedurami obowiązującymi w Banku. Warunki te jednak nie mogą zmieniać warunków zawartych w niniejszej umowie i być od nich mniej korzystne . Warunki szczegółowe mogą być spisane w postaci dodatkowego załącznika do umowy lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.10.2019
Dokument wytworzony przez: REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (ZP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2019 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nokielska
Ilość wyświetleń: 81
31 października 2019 14:12 (Katarzyna Nokielska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany