Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Kamienicy 2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej na terenie LubszyOgłoszenie nr 610094-N-2019 z dnia 2019-10-15 r.

Gmina Woźniki: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Kamienicy 2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej na terenie Lubszy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki, krajowy numer identyfikacyjny 15139848000000, ul. ul. Rynek  11 , 42-289  Woźniki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 36 69 900, e-mail inwestycje@wozniki.pl, faks 343 573 105.
Adres strony internetowej (URL): www.wozniki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Gmina Woźniki Rynek 11 42-289 Woźniki


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Kamienicy 2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej na terenie Lubszy
Numer referencyjny: ZP 271.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Kamienicy 2. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej na terenie Lubszy

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71322200-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy w zakresie warunku wykażą: I. Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: - dwie dokumentacje projektowe (kanalizacji sanitarnej), z których jedna o długości minimum 5 000 m z przykanalikami i przepompowniami ścieków załączając dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie. - jedną dokumentację projektową na budowę przebudowę lub rozbudowę wodociągu o długości minimum 1500 m z przyłączami załączając dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie. II. Dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:: 1. Projektant branży sanitarnej (minimum jedna osoba) Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, lub w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych. 2. Projektant branży konstrukcyjno - budowlanej (minimum jedna osoba) Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej lub w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 3. Projektant branży elektrycznej (minimum jedna osoba) Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych lub w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych. 4. Projektant branży drogowej (minimum jedna osoba) Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej lub specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych. 5. Kosztorysant Projekt branży sanitarnej, projekt branży konstrukcyjno - budowlanej, projekt branży elektrycznej, projekt branży drogowej, - kosztorysy mogą być wykonywane przez te same osoby jeżeli pozwalają na to uprawnienia Wyżej wymieniony zespół ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców  0
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Terminu wykonania Umowy - w sytuacji, gdy nastąpi opóźnienie w terminie jej wykonania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności: a. opóźnienia w wydaniu decyzji lub opinii przez organy lub podmioty właściwe do ich wydania, w przypadku gdy Wykonawca dochował wszelkiej staranności w przygotowaniu wniosku o wydanie takiej decyzji i opinii, b. konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub podmiotów, c. wykonania uzupełniających analiz, opracowań, d. konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z np. przekopami próbnymi, odkryciem istniejących obiektów, e. konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień terenowo-prawnych 2. Przedmiotu Umowy - w sytuacji, gdy: a. zmiana zakresu Przedmiotu Umowy stała sie konieczna ze względu na interes Zamawiającego, w szczególności z uwagi na zmniejszenie zakresu dokumentacji projektowej pierwotnie przeznaczonego do wykonania w ramach Przedmiotu Umowy dotyczącego sieci - np. długości sieci, ilości przyłączy, przepompowni lub innych obiektów;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Kamienicy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest : Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kamienicy 1. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej należy opracować w oparciu o istniejącą sieć kanalizacyjną w miejscowości Babienica i Psary tj. dostosowanie do istniejących rurociągów i przepompowni, a. trasa projektowanej sieci powinna być zgodna z par. 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz.U.2016. poz.124 z późn. zm.), b. w przypadku projektowania przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej przez nieruchomości prywatne będące własnością podmiotu lub znajdujące się w jego władaniu na podstawie tytułu prawnego, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pisemnej zgody tego podmiotu na wejście na nieruchomość i realizację inwestycji w formie Oświadczenia, c. Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt zagospodarowania terenu na oryginalnej i aktualnej mapie do celów projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.poz.1935 z późn. zm.). Uzyskanie mapy do celów projektowych i uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci należy do wykonawcy, d. do projektu należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan prawny własności terenu, na którym zlokalizowana będzie projektowana sieć kanalizacyjna, e. w przypadku konieczności przejścia przez rowy melioracyjne Wykonawca zobowiązany jest do opracowania materiałów (treść zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne tekst jednolity (Dz.U.2018.poz. 2268z późn. zm.) umożliwiających uzyskanie przez Zamawiającego odpowiednich decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia wodno prawnego, f. przy projektowaniu inwestycji, wyborze jej lokalizacji i technologii realizacji robót należy brać pod uwagę interes ekonomiczny zarządzającego siecią tj. Gminy Woźniki. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: a. przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; b. przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego; c. przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; d. badania geologiczne gruntu pod lokalizacje przepompowni (w przypadku konieczności); e. badania geotechniczne podłoża gruntowego pod projektowaną sieć, f. projekt budowlany (wszystkie branże) wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym również uzgodnieniami z właścicielami nieruchomości, w przypadku ingerencji projektu w obrębie tej nieruchomości; g. projekt wykonawczy (wszystkie branże); h. projekty wykonawcze w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg. i. kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże); j. przedmiary robót (z podziałem na branże); k. informacje dla wykonania planu BIOZ dla robót będących przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego; l. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (z uwzględnieniem każdej branży); m. projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, n. inwentaryzacje i projekty usunięcia kolidującej zieleni, projekt nasadzeń rekompensacyjnych o. opis przedmiotu zamówienia na realizację prac budowlanych p. złożyć w imieniu Zamawiającego wniosek (wnioski) o pozwolenie na budowę do odpowiednich organów administracji architektoniczno budowlanej oraz uzyskać prawomocne decyzje; r. pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót. ( 3 pobyty na naradach budowy) Dokumentację projektową należy sporządzić w wersji papierowej w 5 egzemplarzach. Kosztorysy należy sporządzić w wersji papierowej w 2 egzemplarzach. Całą dokumentację należy dodatkowo dostarczyć w wersji elektronicznej na nośniku CD w 2 egzemplarzach. 3. Dane ogólne: a. projektowana kanalizacja będzie włączona do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej znajdującym się na terenie Babienicy i Psar i zarządzanego przez Gminę Woźniki. Projekt musi być spójny i uwzględniać stosowane w istniejącym systemie rozwiązania techniczne. b. Projekt powinien obejmować: - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z niezbędnymi urządzeniami (przepompownie ścieków sieć kanalizacyjna tłoczna), - przykanaliki zakończone studzienką na terenie posesji. c. część terenu podlegającego inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dlatego wymaganym jest uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, d. Na obszarze objętym opracowaniem: - nie występują tereny zamknięte (np. PKP, tereny wojskowe itp.), - nie występują tereny znajdujące się w obszarze Natura 2000 lub Parku Krajobrazowego, - zlokalizowane są drogi: gminne, powiatowe i wojewódzkie - występują urządzenia melioracyjne. e. Szacunkowe dane liczbowe: - kanały grawitacyjne fi 200 PVC o długości 4500 m, - przewody ciśnieniowe (sić) fi 90 o długosci 500 m, - pompownie sieciowe - 3 szt., - odtworzenie nawierzchni dróg i chodników, - tłocznia ścieków - 1 szt., - przewody ciśnieniowe (sieć) fi 110 o długości 1200 m. - na terenie miejscowości Kamienica występuje około 150 posesji UWAGA ZABRANIA SIĘ WSKAZYWANIA W PROJEKTACH, KOSZTORYSACH, PRZEDMIARACH ROBÓT I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZNAKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW LUB POCHODZENIA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. URZĄDZENIA I MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ OPISANE WYŁĄCZNIE PRZY POMOCY PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Kamienicy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322200-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena (koszt)

60,00

Okres gwarancji

5,00

Koszty nadzoru autorskiego - przyjazd na budowę

10,00

doświadczenie personelu kluczowego - projektanta branży sanitarnej

15,00

Koszty nadzoru autorskiego - prace studyjne

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej na terenie Lubszy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dwóch dokumentacji projektowo-kostorysowych: I. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Lubszy 1. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej należy opracować w oparciu o istniejącą sieć kanalizacyjną w miejscowości Psary tj. dostosowanie do istniejących rurociągów i przepompowni, a. trasa projektowanej sieci powinna być zgodna z par. 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz.U.2016. poz.124 z późn. zm.), b. w przypadku projektowania przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej przez nieruchomości prywatne będące własnością podmiotu lub znajdujące się w jego władaniu na podstawie tytułu prawnego, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pisemnej zgody tego podmiotu na wejście na nieruchomość i realizację inwestycji w formie Oświadczenia, c. Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt zagospodarowania terenu na oryginalnej i aktualnej mapie do celów projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.poz.1935 z późn. zm.). Uzyskanie mapy do celów projektowych i uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci należy do wykonawcy, d. do projektu należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan prawny własności terenu, na którym zlokalizowana będzie projektowana sieć kanalizacyjna, e. w przypadku konieczności przejścia przez rowy melioracyjne Wykonawca zobowiązany jest do opracowania materiałów (treść zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne tekst jednolity (Dz.U.2018.poz. 2268z późn. zm.) umożliwiających uzyskanie przez Zamawiającego odpowiednich decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia wodno prawnego, f. przy projektowaniu inwestycji, wyborze jej lokalizacji i technologii realizacji robót należy brać pod uwagę interes ekonomiczny zarządzającego siecią tj. Gminy Woźniki. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: a. przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; b. przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego; c. przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; d. badania geologiczne gruntu pod lokalizacje przepompowni (w przypadku konieczności); e. badania geotechniczne podłoża gruntowego pod projektowaną sieć, f. projekt budowlany (wszystkie branże) wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym również uzgodnieniami z właścicielami nieruchomości, w przypadku ingerencji projektu w obrębie tej nieruchomości; g. projekt wykonawczy (wszystkie branże); h. projekty wykonawcze w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg. i. kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże); j. przedmiary robót (z podziałem na branże); k. informacje dla wykonania planu BIOZ dla robót będących przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego; l. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (z uwzględnieniem każdej branży); m. projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, n. inwentaryzacje i projekty usunięcia kolidującej zieleni, projekt nasadzeń rekompensacyjnych o. opis przedmiotu zamówienia na realizację prac budowlanych p. złożyć w imieniu Zamawiającego wniosek (wnioski) o pozwolenie na budowę do odpowiednich organów administracji architektoniczno budowlanej oraz uzyskać prawomocne decyzje: r. pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót. ( 3 pobyty na naradach budowy) Dokumentację projektową należy sporządzić w wersji papierowej w 5 egzemplarzach. Kosztorysy należy sporządzić w wersji papierowej w 2 egzemplarzach. Całą dokumentację należy dodatkowo dostarczyć w wersji elektronicznej na nośniku CD w 2 egzemplarzach. 3. Dane ogólne: a. projektowana kanalizacja będzie włączona do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej znajdującym się na terenie Psar i zarządzanego przez Gminę Woźniki. Projekt musi być spójny i uwzględniać stosowane w istniejącym systemie rozwiązania techniczne. b. Projekt powinien obejmować: - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z niezbędnymi urządzeniami (przepompownie ścieków sieć kanalizacyjna tłoczna), - przykanaliki zakończone studzienką na terenie posesji. c. część terenu podlegającego inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dlatego wymaganym jest uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, d. Na obszarze objętym opracowaniem: - nie występują tereny zamknięte (np. PKP, tereny wojskowe itp.), - nie występują tereny znajdujące się w obszarze Natura 2000 lub Parku Krajobrazowego, - zlokalizowane są drogi: gminne, powiatowe i wojewódzkie - występują urządzenia melioracyjne. e. Szacunkowe dane liczbowe: - kanały grawitacyjne fi 200 PVC o długości 5500m - przewody ciśnieniowe (sieć) fi 90 PE o długości 800 m - pompownie sieciowe - 4 szt - odtworzenie nawierzchni dróg i chodników - tłocznia ścieków - 1 szt. przewody ciśnieniowe (sieć) fi 110 PE o długości 1800 m - na terenie miejscowości Kamienica występuje około 150 posesji II. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej na terenie Lubszy 1. Projekt przebudowy sieci wodociągowej obejmuje ulicę Ligocką i Lompy w Lubszy. Projekt należy opracować w oparciu o istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Lubsza, a. trasa projektowanej sieci powinna być zgodna z par. 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz.U.2016. poz.124 z późn. zm.), b. w przypadku projektowania przebiegu trasy sieci wodociągowej, przez nieruchomości prywatne będące własnością podmiotu lub znajdujące się w jego władaniu na podstawie tytułu prawnego, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pisemnej zgody tego podmiotu na wejście na nieruchomość i realizację inwestycji w formie Oświadczenia, c. Wykonawca ma obowiązek przygotować projekt zagospodarowania terenu na oryginalnej i aktualnej mapie do celów projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.poz.1935 z późn. zm.). Uzyskanie mapy do celów projektowych i uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci należy do wykonawcy, d. do projektu należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan prawny własności terenu, na którym zlokalizowana będzie projektowana sieć wodociągowa, e. w przypadku konieczności przejścia przez rowy melioracyjne Wykonawca zobowiązany jest do opracowania materiałów (treść zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne tekst jednolity (Dz.U.2018.poz. 2268z późn. zm.) umożliwiających uzyskanie przez Zamawiającego odpowiednich decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia wodno prawnego, f. przy projektowaniu inwestycji, wyborze jej lokalizacji i technologii realizacji robót należy brać pod uwagę interes ekonomiczny zarządzającego siecią tj. Gminy Woźniki. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: a. przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; b. przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodno prawnego; c. przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; d. badania geotechniczne podłoża gruntowego pod projektowaną sieć, e. projekt budowlany (wszystkie branże) wraz z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym również uzgodnieniami z właścicielami nieruchomości, w przypadku ingerencji projektu w obrębie tej nieruchomości; f. projekt wykonawczy (wszystkie branże); g. projekty wykonawcze w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg. h. kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże); i. przedmiary robót (z podziałem na branże); j. informacje dla wykonania planu BIOZ dla robót będących przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego; k. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (z uwzględnieniem każdej branży); l. projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, m. inwentaryzacje i projekty usunięcia kolidującej zieleni, projekt nasadzeń rekompensacyjnych n. opis przedmiotu zamówienia na realizację prac budowlanych o. złożyć w imieniu Zamawiającego wniosek (wnioski) o pozwolenie na budowę do odpowiednich organów administracji architektoniczno budowlanej oraz uzyskać prawomocne decyzje: p. pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót ( 3 pobyty na naradach budowy) Dokumentację projektową należy sporządzić w wersji papierowej w 5 egzemplarzach. Kosztorysy należy sporządzić w wersji papierowej w 2 egzemplarzach. Całą dokumentację należy dodatkowo dostarczyć w wersji elektronicznej na nośniku CD w 2 egzemplarzach. 3. Dane ogólne: a. projektowany wodociąg będzie włączony do istniejącego wodociągu na terenie Lubszy i zarządzanego przez Gminę Woźniki. Projekt musi być spójny i uwzględniać stosowane w istniejącym systemie rozwiązania techniczne. b. Projekt powinien obejmować: - przebudowę wodociągu na ulicy Lompy - przebudowę wodociągu na ulicy Ligockiej d. Na obszarze objętym opracowaniem: - nie występują tereny zamknięte (np. PKP, tereny wojskowe itp.), - nie występują tereny znajdujące się w obszarze Natura 2000 lub Parku Krajobrazowego, - zlokalizowane są drogi: gminne, powiatowe i wojewódzkie - występują urządzenia melioracyjne. e. Szacunkowe dane liczbowe: - wodociąg na ulicy Lompy o długości ok. 922 m, ok. 72 posesji, - wodociąg na ulicy Ligockiej o długości ok. 765 m, ok. 24 posesje. UWAGA ZABRANIA SIĘ WSKAZYWANIA W PROJEKTACH, KOSZTORYSACH, PRZEDMIARACH ROBÓT I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZNAKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW LUB POCHODZENIA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. URZĄDZENIA I MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ OPISANE WYŁĄCZNIE PRZY POMOCY PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej i przebudowy sieci wodociągowej na terenie Lubszy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71322200-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

5,00

Koszty nadzoru autorskiego - przyjazd na budowę

10,00

doświadczenie personelu kluczowego - projektanta branży sanitarnej

15,00

Koszty nadzoru autorskiego - prace studyjne

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.10.2019
Dokument wytworzony przez: REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (ZP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2019 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nokielska
Ilość wyświetleń: 164
15 października 2019 11:47 (Katarzyna Nokielska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany