Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Burmistrz Gminy Woźniki ogłasza w trybie zapytania ofertowego Sprzedaż materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki dróg na terenie Gminy Woźniki

   Znak sprawy: IK.7021.111.2019                                               Woźniki, dnia 28.05.2019 r.


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY


Burmistrz Gminy Woźniki ogłasza w trybie zapytania ofertowego

Sprzedaż materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki dróg na terenie Gminy Woźniki.


1. Nazwa i siedziba jednostki:

    Gmina Woźniki

    Ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki

    tel. (34) 3669-904,   e-mail: urzad@wozniki.pl


2. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są używane płyty drogowe „JOMB” oraz gruz.

Oferowane płyty drogowe pochodzą z rozbiórki dróg gminnych, które będą sprzedawane na sztuki.

Gruz będzie sprzedawany na tony, po wcześniejszym zważeniu go na koszt kupującego.

Prace dotyczące wywozu materiałów z rozbiórki winny być prowadzone w dni robocze w godz. od 6.00 do 15.00, po uprzednim zawiadomieniu Sprzedającego.

Zaleca się aby każdy oferent przed złożeniem ofert dokonał wizualnej oceny materiałów drogowych z rozbiórki.

Kupujący będzie prowadził wywóz materiałów drogowych z rozbiórki z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa oraz w uzgodnieniu z osobą wyznaczoną do kontaktów przez Sprzedającego.

W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich podczas prac będących przedmiotem zapytania kupujący ponosi odpowiedzialność prawną za zaistniałe szkody, łącznie ze skutkami finansowymi.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej, dotyczącej zakupu określonej ilości płyt oraz gruzu.


3.Załadunek oraz transport zakupionych płyt zapewnia kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.


4. Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia  19 czerwca 2019 r. do godz. 11:30.

Zainteresowani zakupem mogą składać oferty pisemne wg załączonego wzoru, w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Woźniki ul. Rynek 11 

b/ drogą elektroniczną: urzad@wozniki.pl , k.lopat@wozniki.pl


5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Materiały można obejrzeć na placu składowym w miejscowości Woźniki ul. Dworcowa PGR w dowolnym terminie.


6. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami w sprawie sprzedaży jest Pani Alina Kot tel. (34) 3669-918 lub Pani Klaudia Łopat tel. (34) 3669-904


7. Miejsce odbioru materiałów: PGRWoźniki ul. Dworcowa


8. Kryteria oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwyższa cena. Pierwszeństwo zakupu ma oferta z najwyższą ceną.


9. Przygotowanie oferty

1) Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem, e-mailem) na Formularzu Oferty (osobny formularz na kupno gruzu oraz osobny formularz na kupno płyt drogowych) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 8 do dnia 19.06.2019r. do godz. 11:30.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe nr IK.7021.111.2019 na: Sprzedaż materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki dróg na terenie Gminy Woźniki”

2) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.

3) Termin związania ofertą 30 dni licząc od terminu składania ofert.

4) Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1

 Alina Kot – tel. (34) 3669918, e-mail; drogownictwo@wozniki.pl

2

 Klaudia Łopat -  tel. (34) 3669904, e-mail: k.lopat@wozniki.pl  

     


10. Gmina Woźniki zastrzega sobie prawo zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Woźniki oraz na stronie internetowej www.bip.wozniki.pl

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2019 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 111
28 maja 2019 12:49 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [oferta_na_zakup_plyt_drogowych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 12:46 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [oferta_na_zakup_plyt_drogowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2019 12:45 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [oferta_na_zakup_gruzu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany