Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki.

Ogłoszenie nr 634487-N-2018 z dnia 2018-10-10 r.

Gmina Woźniki: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki, krajowy numer identyfikacyjny 15139848000000, ul. ul. Rynek  11 , 42289   Woźniki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 36 69 900, e-mail inwestycje@wozniki.pl, faks 343 573 105.
Adres strony internetowej (URL): www.wozniki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak: http://www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres: Gmina Woźniki Rynek 11 42-289 Woźniki

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki.
Numer referencyjny: GK 271.18.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki
II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy w zakresie warunku wykażą: 1. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym. Wymagane minimum sprzętu zgodnie ze specyfikacją techniczną "Zadania na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Woźniki" Dla zadania nr 1: - dysponujący co najmniej następującym sprzętem: - pługo-piaskarka - 3 szt., - sprzęt pomocniczy: ładowarka - 1 szt., Dla zadania nr 2: - dysponujący co najmniej następującym sprzętem: - pługo-piaskarka - 2 szt., , Dla zadania nr 3: - dysponujący co najmniej następującym sprzętem: - pługo-piaskarka - 2 szt., Dla zadania nr 4: - dysponujący co najmniej następującym sprzętem: - pługo-piaskarka - 2 szt., - sprzęt pomocniczy: ładowarka - 1 szt., Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców  0
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach: 1) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2) możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie, 3) ustawowej zmiany stawki podatku VAT 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-18, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2018-11-16 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:STANDARD I Przebieg drogi powiatowej 1. Ligota Woźnicka - Czarny Las - skrzyżowanie za zamkiem - numer drogi - 2310 S; długość w km - 2,570 2. Woźniki (od DW 789) - Cynków (do granicy powiatu) - numer drogi - 2312 S; długość w km - 3,773 3. Woźniki ul. Tarnogórska - numer drogi - 2312 S; długość w km - 1,100 4. Woźniki ul. Lompy i Harcerska do granicy lasu (rejon oczyszczalni) - numer drogi - 2335 S; długość w km - 1,988 5. Woźniki (ul. Florianek) - Ligota Woźnicka (ul. Woźnicka) - numer drogi - 2336 S; długość w km - 2,498 6. Ligota Woźnicka ul. Kwiatowa - Lubsza ul. Ligocka - numer drogi - 2338 S; długość w km - 3,107 7. od DW 905 Babienica ul. Stawowa- skrzyżowanie z d.p. 2343S - numer drogi - 2341 S; długość w km - 1,402 8. od DW 905 Psary ul. Główna do skrzyż. z DW 908 w Lubszy - numer drogi - 2342 S; długość w km - 4,494 9. Od skrzyż. z d.p.2342 w Psarach do skrzyż. z DW 908 w Kamienicy - numer drogi - 2343 S; długość w km - 2,226 10. Kamienica - Kamieńskie Młyny - Pakuły - numer drogi - 1023 S; długość w km - 4,176 11. Pakuły - Ligota Woźnicka - numer drogi - 2339 S; długość w km - 4,676 12. Czarny Las od skrzyż. z d.p. 2310S - Mzyki do granicy powiatu - numer drogi - 2311 S; długość w km - 0,820 Razem 32,820 km STANDARD II Przebieg drogi powiatowej 1. Woźniki (Polski Las) - (Kolonia Woźnicka) do granicy powiatu - numer drogi - 2335 S; długość w km - 3,112 2. Czarny Las od skrzyż. za zamkiem do Niegolewki do granicy powiatu - numer drogi -2310 S; długość w km - 3,359 Razem 6,471 km STANDARD III Przebieg drogi powiatowej 1. Babienica - Łazy - numer drogi - 2333 S; długość w km - 1,400 Razem 1,400 km Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji technicznej zadania na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg, powiatowych, gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Woźniki. drogi powiatowe (standard I, II, III)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena (koszt)

95,00

Zatrudnienie osób bezrobotnych

5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:STANDARD II Drogi gminne /lokalizacja 1. Psary - numer drogi - 635088S; 635089S; 635090S; 635091S; 635092S; 635093S; 635094S; 635095S; 635096S; 635097S; 635098S; 635099S - długość w km - 5,970 2. Babienica , Mzyki - numer drogi - 635052S; 635053S; 635054S; 635055S; 635056S; 635076S; 635077S; 635078S - długość w km - 7,115 3. Piasek - numer drogi - 635082S; 635083S; 635084S; 635085S; 635086S; 635087S; 635099S - długość w km - 3,679 Razem 16,764 km STANDARD III Drogi wewnętrzne 1. Psary , Mzyki Lokalizacja drogi: -dojazd do oczyszczalni ścieków -boczna ul. Głównej przy torowisku -przedłużenie ul. Krótkiej w Mzykach w kierunku m.Sitki Długość w km - 1,320 Razem 1,320 km Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji technicznej zadania na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg, powiatowych, gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Woźniki. - drogi gminne - Psary, Babienica, Mzyki, Piasek (Standard II) - drogi wewnętrzne - Psary i Mzyki ( Standard III )
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena (koszt)

95,00

Zatrudnienie osób bezrobotnych

5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Zadanie III

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:STANDARD II Drogi gminne / lokalizacja 1. Kamienica - numer drogi - 635059S; 635060S; 635061S; 635062S; 635063; 635064S; 635065S - długość w km - 2,510 2. Drogobycza, Okrąglik, Niwy - numer drogi - 635100S; 635057S; 635058S; 635102S - długość w km - 4,071 3. Kamieńskie Młyny, Pakuły, Huta Karola - numer drogi - 635066S; 635067S; 635068S; 635079S; 635080S; 635081S - długość w km - 6,282 4. Lubsza - numer drogi - 635069S; 635070S; 635071S; 635072S; 635073S; 635074S; 635075S - długość w km - 3,321 Razem 16,184 km STANDARD III Drogi wewnętrzne 1. Kamieńskie Młyny, Niwy, Lubsza lokalizacja drogi : -boczna ul. Tysiąclecia w kierunku przystanku PKS, -boczna w Niwach -boczna ul. Plebiscytowej Długość w km - 0,770 Razem 0,770 km STANDARD III PARKINGI, ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWE / Lokalizacja 1. Lubsza parking przy kościele - długość w m2 - 3.500m2 2. Lubsza ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy ul. Polną i ul. Lompy - długość w km - 0,270 km Razem 270m/3500m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji technicznej zadania na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg, powiatowych, gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Woźniki. - drogi gminne - Kamienica, Drogobycza, Okrąglik, Niwy, Kamieńskie Młyny, Pakuły, Huta Karola, Lubsza (Standard II), - drogi wewnętrzne - Kamieńskie Młyny, Niwy, Lubsza (Standard III), - parkingi, ścieżki pieszo-rowerowe Lubsza (Standard III)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena (koszt)

95,00

Zatrudnienie osób bezrobotnych

5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Zadanie IV

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:STANDARD II Drogi gminne /lokalizacja 1. Woźniki - numer drogi: 635001S; 635002S; 635003S; 635004S; 635005S; 635006S; 635007S; 635008S; 635009S; 635010S; 635011S; 635012S; 635013S; 635014S; 635015S; 635016S; 635017S; 635018S; 635019S; 635020S; 635021S; 635022S; 635023S; 635024S; 635025S; 635026S: 635027S; 635028S; 635029S; 635030S; 635031S; 635032S; 635033S; 635034S; 635035S - długość w km - 16,605 2. Ligota Woźnicka, Górale, Czarny Las, Skrzesówka - numer drogi: 635036S; 635037S; 635038S; 635039S; 635040S; 635041S; 635042S; 635046S; 635047S; 635048S; 635049S; 635050S; 635051S - długość w km - 9,174 3. Sośnica, Dyrdy - numer drogi: 635043S; 635044S; 635045S; 635101S - długość w km - 3,817 Razem 29,596 km STANDARD III Drogi wewnętrzne / lokalizacja 1. Woźniki ul. Florianek (droga do p. Cyprys) - długość - 0,090 km 2. Woźniki ul. Florianek (droga do szkoły) - długość - 0,120 km 3. Woźniki ul. Statek (droga do p. Janus) - długość - 0,085 km 4. Woźniki ul. Powstańców (droga do p. Mazur) - długość - 0,170 km 5. Woźniki ul. Młyńska (droga do transformatora) - długość - 0,120 km 6. Woźniki droga do oczyszczalni - długość - 0,090 km 7. Ligota Woźnicka ul. K.Miarki (droga do p. Dyrdzik) - długość - 0,065 km 8. Czarny Las (droga do p. Ryszka) - długość - 0,150 km Razem 0,890 km STANDARD III PARKINGI /Lokalizacja 1. Woźniki parking za OSP - powierzchnia 2300m? 2. Woźniki parking ul. Rynek - powierzchnia 216m2 Razem 2516 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji technicznej zadania na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg, powiatowych, gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Woźniki. - drogi gminne gminne - Woźniki, Ligota Woźnicka, Górale, Czarny Las, Skrzesówka, Sośnica, Dyrdy (Standard II) - drogi wewnetrzne - Woźniki Ligota Woźnicka, Czarny Las (Standard III) - parkingi Woźniki (Standard III)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena (koszt)

95,00

Zatrudnienie osób bezrobotnych

5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018.10.10
Dokument wytworzony przez:
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Klaudia Łopat
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2018 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zdzisław Hryciuk
Ilość wyświetleń: 275
03 stycznia 2019 09:17 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2018 13:36 (Zdzisław Hryciuk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany