Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Oświetlenie ulic na terenie Gminy Woźniki

OGŁOSZENIE

 

Gmina Woźniki zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Oświetlenie ulic na terenie Gminy Woźniki


Przedmiotem zamówienia jest doświetlenie ulic:

- podwieszenie przewodu i oprawy oświetlenia drogowego na istniejącej linii napowietrznej w m. Woźniki przy ul. Kościuszki – 1 oprawa

- wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Woźniki przy ul. Tarnogórskiej – 1 latarnia

- wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Woźniki przy ul. Dworcowej – 2 latarnie

- wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Woźniki przy ul. Krzyżowej – 6 latarni

- wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Woźniki (Ligota Woźnicka) przy ul. Szkolnej i ul. Św. Antoniego – 2 latarnie

- wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Lubsza przy ul. Bocznej – 1 latarnia

- wykonanie oświetlenia parkowego w m. Piasek przy Placu Powstańców – 2 lampy najazdowe

- wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Pakuły przy ul. Wolnej – 1 latarnia.

 

Zakres prac określono w dokumentacji projektowej.

Dokumentacje projektowe zadań dostępne są w Urzędzie Miejskim w Woźnikach pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Cena przedstawiona przez oferenta powinna ujmować wszelkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

1. Termin składania ofert: do dnia 21.09.2018r. do godz. 15.00

2. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego w Woźnikach (pokój nr 20)

3. Forma składania ofert: pisemna. Oferty należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na oświetlenie ulic na terenie Gminy Woźniki”. Znak sprawy DR.7021.47.2018.

Do wypełnionego formularza oferty należny dołączyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

- kosztorysy ofertowe zgodne z załączonymi przedmiarami

- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie podobnych usług, odpowiadających swoim rodzajem i wartością jak przedmiot zamówienia, wymagana ilość – min. 2 zadania.

4. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2018r.

5. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca winien posiadać uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena

7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Woźnikach pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr KR.120.56.2014 z dnia 16.04.2014 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alina Kot - Kierownik Referatu Drogownictwa, Promocji, Kultury i Współpracy z Podmiotami Gospodarczymi
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2018 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 313
12 września 2018 14:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
12 września 2018 14:02 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [pakuly_ul_wolna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2018 14:02 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany