Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach 2009-2019 (Archiwum)

Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki


Woźniki: Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach
Numer ogłoszenia: 196049 - 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Woźniki , ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki, woj. śląskie, tel. 34 36 69 900, faks 34 3573105.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wozniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaciągnięcie kredytu na refinansowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego - termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach: a) przeznaczenie kredytu : na wydatki inwestycyjne j.w. ujęte w budżecie na 2012 r. b) kwota kredytu: 535 000,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych), c) rodzaj kredytu : długoterminowy, d) okres kredytowania : od dnia uruchomienia do grudnia 2017 roku. e) spłata kredytu w złotych polskich; kapitał w terminach określonych w harmonogramie spłat podanym w umowie kredytowej i odsetki płatne w tym samym okresie. Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności, f) oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M z dnia 10 września 2012 r wynoszącą 4,96 % powiększoną lub pomniejszoną o marżę Banku - kredytodawcy, g) odsetki będą naliczane od niespłaconego kapitału wg kalendarza rzeczywistego, h) zamawiający określa jako możliwą formę zabezpieczenia kredytu weksel własny in blanco podpisany przez Burmistrza z kontrasygnatą Skarbnika, i) kredyt będzie uruchomiony jednorazowo przelewem na konto zamawiającego j) dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Należy przedstawić dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym w zależności od ustawy, na mocy której utworzony został bank, w szczególności: a) Bank państwowy, utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe: Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa o utworzeniu banku, statut banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu, b) Banki spółdzielcze oraz banki w formie spółki akcyjnej, powołane na podstawie ustawy: Kodeks spółek handlowych - Zezwolenie Komisji nadzoru Bankowego, aktualny odpis z właściwego rejestru Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: Zamawiający dopuszcza określenie warunków szczegółowych wymaganych prawem bankowym oraz procedurami obowiązującymi w Banku. Warunki te jednak nie mogą zmieniać warunków zawartych we wzorze umowy będącym załącznikiem do SIWZ. Warunki szczegółowe mogą być spisane w postaci dodatkowej umowy, dodatkowego załącznika do umowy lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2012 godzina 11:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012 09 12
Dokument wytworzony przez: REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ MIESZKANIOWEJ i INWESTYCJI (GK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zdzisław Hryciuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2012 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zdzisław Hryciuk
Ilość wyświetleń: 805
12 września 2012 13:09 (Zdzisław Hryciuk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany